Multipl Myelom Ustalık Sınıfı

DÜZENLEME KOMİTESİ

Dr. Ahmet Muzaffer Demir (THD Başkanı)
Dr. Güner Hayri Özsan (THD Genel Sekreteri ve Multipl Myelom BAK Başkanı)
Dr. Muhlis Cem Ar (THD Araştırma Sekreteri)
Dr. Ömür Gökmen Sevindik (THD Multipl Myelom BAK Sekreteri)
Dr. Orhan Sezer (THD Multipl Myelom BAK Sekreteri)
Dr. Anıl Tombak (THD Multipl Myelom BAK Sekreteri)

THD YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Trakya ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Edirne
baskan@thd.org.tr

İkinci Başkan

Dr. Tülin Tiraje Celkan
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Çocuk Sağl. ve Hast. ABD Çocuk Hematoloji Onkoloji BD - İstanbul
ikincibaskan@thd.org.tr

Genel Sekreter

Dr. Güner Hayri Özsan
Dokuz Eylül ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İzmir
gensek@thd.org.tr

Araştırma Sekreteri

Dr. Muhlis Cem Ar
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İstanbul
arassek@thd.org.tr

Sayman

Dr. Eyüp Naci Tiftik
Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Mersin
sayman@thd.org.tr

Üye

Dr. Meltem Kurt Yüksel
Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Ankara
ykuye1@thd.org.tr

Üye

Dr. İlknur Kazanoğlu
Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi - Adana
ykuye2@thd.org.tr

TÜRK KANBİLİMİ (HEMATOLOJİ) AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Kanbilimi (Hematoloji) alanında farklı konularda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesinde katkıda bulunmak bu projenin ana amacını oluşturmaktadır.

YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON

THD Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Eğitim programının hazırlanacağı ve uygulanacağı bilimsel komisyonlarda THD YK’nın görevlendireceği THD BAK ya da THD üyeleri yer alacaktır. Her eğitime katılacak uzman öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencinin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

HEDEF KİTLE

Meslek yaşamının başlangıcında olan, gönüllü ve bir konuda ayrıntılı eğitim talep eden THD üyeleridir. Programa en fazla 20 aday kabul edilecektir. THD Yönetim Kurulu kararı ile katılımcı sayısında değişiklikler olabilir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

ADAY SEÇİMİ

 • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
 • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
  • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Açık kontenjan kalması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve uzmanlık sınıfının yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, Genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dahil edilebilirler.
 • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Eğitim programının tümüne katılma taahhüttü edilmelidir (6 hafta sonu yapılacak programın en az 5 tanesine katılım gerekmektedir).
 • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
 • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve varsa konu ile ilgili bildiri ve yayınlarını eklenmelidir.
 • Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

EĞİTİCİ SEÇİMİ

Eğitim programı ustalık sınıfı öğrencilerinin, ilgili konuda söz sahibi ulusal ve uluslararası fikir liderlerini de tanımalarını sağlamak amacıyla Türk ve yabancı en fazla 10 eğitici tarafından yürütülecektir. Konu başlığına uygun olarak kendi alanında yetkin hematoloji uzmanı, patolog, genetikçi veya laboratuvar uzmanları eğitici olarak atanabilirler. Eğiticilerin seçimi ve atama yetkisi THD YK’dadır. Eğiticilere ücret yada honorarium ödemesi yapılamaz.

TOPLANTI PROGRAMI VE SÜRESİ

Sınıflar her ay bir hafta sonu (en fazla 6 ay süre ile) yapılması planlanmıştır. Gerektiğinde tarihler THD YK tarafından değiştirilebilir. Her eğitim programı 1.5-2 gün (Cumartesi tam gün ve Pazar yarım gün) olacak, her ay 11 konu içeriği ile toplam 6 ay 66 saat sürecektir. Son 11 saat öğrencilerin olgu sunumu ve olguyu yorumlama ve tartışmalarına ayrılacaktır. Diğer 55 saatlik program bilimsel komisyon tarafından yapılandırılacaktır. Toplam program süresince yüz yüze eğitim dışında da öğrenciler THD tarafından kurulan online eğitim platformunda eğitimlerini pekiştireceklerdir.

EĞİTİM MATERYALİ

Akademinin konusu ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Aynı web sayfasında online eğitim sistemi kurulacaktır. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

EĞİTİM YERİ

Eğitim, THD İktisadi İşletme Merkezi olan Ankara’daki ofis binası toplantı salonunda ya da THD YK’nın belirleyeceği bir yerde yapılacaktır.

BÜTÇE

Aday ve eğiticilerin ulaşım ve konaklamaları ile toplantı merkezi giderleri THD tarafından karşılanacaktır. Tüm organizasyon THD tarafından yapılacaktır.

BİLİMSEL KOMİSYON GÖREVİNİN SONA ERMESİ

 • Görev süresinin tamamlanması (her sınıf bitiminde görev sonlanmış sayılır),
 • Yazılı istifa beyanı
 • Yurt dışı görevi, sağlık sorunu vb zorunlu gerekçelerle kesintisiz bir şekilde bir yılı aşabilecek bir süreyle eğitim faaliyetlerini sürdürülmesinde engel bir durum olduğunun anlaşılması ve belgelenmesi
 • Önceden planlanmış olan veya THD YK tarafından iletilen davetle katılımı gerektiren üç toplantı veya faaliyete mazeretsiz olarak katılmama
 • Dernek üyeliğinin devamına engel olan durumların varlığı

GÖREV SÜRESİ

Seçilen bilimsel komisyon üyeleri eğitim programı süresince görev yaparlar. Aynı eğitim programının tekrarı yapılacaksa aynı kurul üyeleri THD YK tarafından tekrar görevlendirebilirler.

YÜRÜTME

Bu esasların yerine getirilmesini THD YK denetler. Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.

MULTİPL MYELOM USTALIK SINIFI YÖNERGESİ

AMAÇ VE TANIM

Mulitpl Myelom konusunda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesinde katkıda bulunmak bu projenin ana amacını oluşturmaktadır. Mulitpl Myelom Ustalık Sınıfı Yönergesi, THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi Yönetmeliği kapsamında uygulanır.

YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON

THD Kanbilim (Hematoloji) Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Eğitim programının hazırlanacağı ve uygulanacağı bilimsel komisyonlarda THD YK’nın görevlendireceği THD Mulitpl Myelom BAK ya da THD üyeleri yer alacaktır. Her eğitime katılacak uzman öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencinin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

HEDEF KİTLE:

Meslek yaşamının başlangıcında olan, gönüllü ve Mulitpl Myelom konusunda ayrıntılı eğitim talep eden THD üyeleridir. Bu ustalık sınıfının ana konusu “Mulitpl Myelom”dır. Programa en fazla 20 aday kabul edilecektir. THD Yönetim Kurulu kararı ile katılımcı sayısında değişiklikler olabilir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

ADAY SEÇİMİ

 • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
 • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
  • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Açık kontenjan kalması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve uzmanlık sınıfının yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dahil edilebilirler.
 • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Eğitim programının tümüne katılma taahhüttü edilmelidir (6 hafta sonu yapılacak programın en az 5 tanesine katılım gerekmektedir).
 • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
 • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve varsa konu ile ilgili bildiri ve yayınlarını eklenmelidir.
 • Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

MULTİPL MYELOM USTALIK SINIFININ EĞİTİCİLERİ

THD Mulitpl Myelom BAK Başkanı ve sekreterleri, konusunda uzman hematoloji, patoloji, radyoloji ve genetik uzmanları arasından eğiticiler belirlenir.

Yabancı eğitici danışma kurulunun isteğine bağlı olarak karar verilecektir.

EĞİTİM MATERYALİ

Mulitpl Myelom ustalık sınıfı ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Aynı web sayfasında online eğitim sistemi kurulacaktır. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

YÜRÜTME

Bu esasların yerine getirilmesini THD YK denetler.

Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.

EĞİTİM GÖREVLİLERİ VE OLGU YAZARLARI İÇİN MULTİPL MYELOM USTALIK SINIFI KILAVUZU

Türk Kanbilimi (Hematoloji) Ustalık Sınıfı, kendini hematolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya adamış, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, geleceğin ulusal ve uluslararası önemli fikir öncülerini yetiştirmek amacıyla Türk Hematoloji Derneği’nin başlattığı Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi Programı çerçevesinde yapılandırdığı ve ön planda Hematoloji Uzmanlığını yeni tamamlamış genç hekimleri hedef alan bir ileri eğitim modülüdür.

Yapı ve dersler

Ustalık sınıfı, bilimsel komisyon kararı ve yürütme kurulu onayı ile değiştirilmedikçe altı ay süreyle her ay bir haftsonunda yüzyüze verilen bir dizi ders ve takip eden 3 hafta boyunca devam eden online eğitimi kapsayan 6 modülden ibarettir. Her modül, bir buçuk güne yayılan 45 dakikalık 11 ders saatinden oluşmaktadır (Cumartesi sabahtan Pazar öğlene kadar). Modüller içerisinde teorik dersler, pratik oturumları ve olgu tabanlı tartışmalar yer almaktadır. Her modülün başlangıcında ve sonunda sırasıyla bir ön değerlendirme ve son değerlendirme testi yapılacaktır. Ustalık Sınıfı öğrencileri her modülün başlangıcından yaklaşık bir hafta önce ilgili çalışma materyallerini (yayınlar, video dersleri, görüntülü anlatımlar vb) alacaklardır. Eğitim görevlilerinden/olgu yazarlarından, her modülün planlı başlangıç tarihinden en az 2 hafta öncesinde kursta kullanmayı amaçladıkları materyali elektronik olarak (e-posta ile) göndermeleri istenecektir. Eğitim görevlilerinden ayrıca her modül için ön ve son değerlendirme testlerinde kullanılmak üzere 4 adet çoktan seçmeli soru göndermeleri beklenmektedir.

Sunumlar, ilgili konudaki öğrenme hedeflerine uygun olarak güncel literatür doğrultusunda kanıta dayalı ve referanslar eşliğinde hazırlanmalıdır. Sunumlar, ilgili iyi uygulama standartlarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim görevlileri ve olgu yazarları sunumlarını görsel ve işitsel materyallerle (görüntüler, diyagramlar, şekiller, videolar vb.) zenginleştirmelidirler.

Her modül, birinci günde bir öğle yemeğiyle birlikte 15 dakikalık aralarla bölünmüş 45 dakikalık 11 ders saatini içerir. Eğitim görevlileri ders saatinin azami 40 dakikasını (25-30 slayt) sunum için kullanmalı bunun yanında dersi interaktif hale getirmek üzere sorular ve cevaplar için yeterli zaman ayırmalıdır. Slaytlar, online eğitim platformunda bulunacak aynı zamanda modül sırasında ders notu olarak katılımcılara dağıtılacaktır.

Ustalık Sınıfı öğrencilerine, her modülde yüz yüze eğitimin yapıldığı hafta sonunu takip eden 2 hafta oyunca tartışmak üzere en fazla 2 online olgu elektronik olarak gönderilecektir (haftada en fazla bir olgu) ve bu olgular bir nihai rapor oluşturmak üzere öğrenciler arasında yaklaşık birer hafta tartışılacaktır. Her haftanın sonunda öğrenciler tarafından oluşturulan olgu hakkındaki rapor online olarak olgu yazarına gönderilerek değerlendirmesi sağlanacaktır. Daha sonra internet ortamında önceden ilan edilecek tarihlerde olgu yazarı ile birlikte yapılacak bir web konferans ile yazarın öğrencilere doğrudan rapor ve olgu ile ilgili geri bildirim vermesi sağlanacaktır.

Olgu yazarları ve eğitim görevlilerinden, öğrencilerin pratik becerilerini test etmek için her modülde ilgili konu başlıklarıyla ilgili 1 veya 2 olgu hazırlamaları istenecektir. Her olgu, tartışma ortamını oluşturmak üzere hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgili 5 ila 10 çözümleme türünde soru içermelidir.

Altı aylık kurs süresince Ustalık Sınıfı öğrencilerine sunum becerileri, iletişim ve özet yazımı gibi kişisel gelişim dersleri de verilecektir. Ustalık Sınıfının son gününde, öğrencilerden tüm kurs boyunca edindikleri teorik ve kişisel gelişim bilgilerini kullanarak ustalık sınıfı ile ilgili önceden belirlenmiş bir konu başlığı hakkında 10 dakikalık bir sunum yapmaları istenecektir.

Eğitim görevlileri ve olgu yazarlarına yönelik genel notlar

 • Sunumlar hazırlanırken en güncel bilgiler esas alınmalıdır.
 • Sunumun ilk slaydında dersin amaçlarını ve kazanımlarını açıklayın. Öğrenme hedefleri ve kazanımlar Bilimsel Alt Komitesi Başkanı tarafından değerlendirildikten sonra gerekirse Ustalık Sınıfı hedefleri çerçevesinde değiştirilebilir.
 • İçeriğin kanıta dayalı olması sağlanmalıdır. Yazarlar/Eğitim görevlileri ilgili referansları ve kanıt seviyesindeki bilgi notlarını (uygulanabilir yerlerde) dahil etmelidir.
 • İlaç veya tıbbi işlemlerle ilişkili endikasyon dışı kullanım söz konusu ise sunum sırasında belirtilmelidir.
 • Sunumlar, kurs bitiminden sonra THD’nin internet sitesinde kayıtlı üyelerin kullanımına açılacağından güncelliğini kısa süre içinde yitirebilecek terim, sınıflama, örnek, tedavi ve olguların sunumlar içinde yer almamasına özen gösterilmelidir.
 • Sunum içeriğinin etik, mediko-legal ve yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olunmalıdır.
 • Sunumlar hazırlanırken telif hakkı yönergeleri ve kanunlar gözetilmelidir. Yazarlar/eğitim görevlileri, bizzat sahibi olmadıkça veya kamuya açık bir alandan temin edilmedikçe, görüntüler, çizimler, video klipler ve benzerleri eğitim materyalleri için referans bilgi kaynağını belirtmelidir.
 • Olası çıkar çatışmaları bildirilmelidir.

Eğitim görevlileri ve olgu yazarları tarafından sağlanacak materyaller

Tüm eğitim görevlilerinin, aldıkları davet yazısında belirtilen son tarihten önce aşağıdaki belgeleri sağlamaları beklenmektedir:

 • Kısa Özgeçmiş
 • Dersin öğrenme hedeflerini/kazanımları açıklayan bir slayt
 • Sunum (sunumlar ders notu olarak katılımcılara verileceğinden, Prezi ve benzerleri gibi Power Point dışındaki sunum formatlarının kullanılması önerilmez) - Eğitim görevlisinin talep etmesi durumunda Türk Hematoloji Derneğinin slayt şablonu kullanılabilir.
 • Dersi kısaca açıklayan bir özet (bu belge, ders notlarının kapak sayfasında yer alacaktır)
 • Okunması önerilen PDF dosyası formatındaki materyaller (eğitim görevlisinin dersten önce öğrenciler tarafından okunmasının gerekli olduğunu düşündüğü makale, ders notu v.b.).
 • Verilen her ders için dört adet çoktan seçmeli soru.
Tüm olgu yazarlarının, aldıkları davet yazısında belirtilen son tarihten önce aşağıdaki belgeleri sağlamaları beklenmektedir:
 • Kısa Özgeçmiş
 • Dersin öğrenme hedeflerini/kazanımları açıklayan bir slayt
 • Sunum (sunumlar ders notu olarak katılımcılara verileceğinden, Prezi ve benzerleri gibi Power Point dışındaki sunum formatlarının kullanılması önerilmez) - Eğitim görevlisinin talep etmesi durumunda Türk Hematoloji Derneğinin slayt şablonu kullanılabilir.
 • Olgu sunumunun son slaydında okunması önerilen kaynaklar (eğitim görevlisinin ileri öğrenme için gerekli olduğunu düşündüğü herhangi bir materyali içerir)
 • Katılımcılar için tartışma ortamının oluşturulması ve olguyla ilgili bir raporun hazırlanması için her olguya ait 5 ila 10 çözümleme türünde soru.
 • Raporların değerlendirilmesi ve online geri bildirimde bulunulacağına dair rıza beyanı

Eğitim görevlileri için genel sunum standartları

İngilizceyi ikinci dil olarak konuşan öğrencilerin derslerde kavrama güçlüğü yaşamalarını engellemek amacıyla yabancı dilde (İngilizce) eğitim verecek öğretim görevlilerinin aşağıda belirlenen standartlara uyması beklenmektedir.

 • Etken cümle çatısı ve ikinci tekil şahıs (sen) kullanın.
 • Şimdiki zaman kipinde konuşmaya çalışın ve mümkün olduğunda söyleşi tonunu kullanın
 • Basit, kesin ve tutarlı cümleler kullanın.
 • Evrensel olarak bilinen örnekleri kullanın

Sunum Standartları

 • Ders başına (45 dak.) olacaktır, toplam slayt sayısı 30’u geçmemelidir.
 • Giriş slaydı öğrenme hedeflerini içermelidir.
 • Slaytlar aşırı dolu / okunması güç olmamalıdır (genellikle her slaytta 3-5 cümle ve en fazla 50 kelime)
 • Karmaşık şekiller ve tabloların kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Karmaşık kavramların öğretilmesinde anlamayı kolaylaştırmak amacıyla çizimler/şekiller/akış şemaları (veya herhangi bir görsel-işitsel materyal) , tercih edilmelidir.
 • Görsel ilgili artırmak için grafikler ve fotoğraflar kullanılmalıdır.
 • Slaytlar numaralandırılmalıdır.
 • Bilgi/çizim/fotoğraf v.b. bizzat oluşturulmadıysa kaynağı mutlaka belirtilmelidir (geçerli durumlarda)

Türk Hematoloji Derneği – Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi
Multipl Myelom Ustalık Sınıfı Programı
MODUL 1
16-17 Eylül 2017
Tarih Başlık
08:00-08:30 Açılış
08:30-09:15 Plazma Hücre Hastalıkları genel bakış ve tanımlar
09:30-10:15 Myelom Patogenezi ve klonal gelişim
10:30-11:15 Plazma Hücresi gelişim basamakları ve mikro çevrenin önemi
11:30-12:15 Plazma Hücre hastalıklarının genetik temeli
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 M Proteini saptanması – Elektroforez / İmmünfiksasyon ve kantitasyon
14:30-15:15 Serbest hafif zincir ve serbest ağır-hafif zincir ölçümleri
15:30-16:15 Myelom’da sitogenetik ve FISH
16:30-16:45 Günün değerlendirmesi
17:00-18:30 Olgu tartışmaları
17 Eylül 2017
Tarih Başlık
08:00-08:45 Myelom da akım sitometri / dolaşan plazma hücrelerinin saptanması
09:00-09:45 Myelom’da minimal kalıntı hastalık değerlendirilmesi - Flow Sitometri
10:00-10:45 Myelom'da gen ekspresyon profili ve ileri moleküler genetik analizler
11:00-11:45 Myelom'da ileri genetik analizler ile MRD tayini
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
MODUL 2
14-15 Ekim 2017
Tarih Başlık
08:30-09:15 Myelom öncülü durumlar – MGUS
09:30-10:15 Myelom öncülü durumlar – SMM
10:30-11:15 Önemi olan Monoklonal Gamopati (Myelom dışı)
11:30-12:15 Plazma Hücre Hastalıkları’nda tanı kriterleri
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Myelom’da evreleme ve risk belirleme
14:30-15:15 Myelom’da tedavi yanıtını değerlendirme
15:30-16:15 Myelom’da görüntüleme yöntemleri ve kemik hastalığının değerlendirilmesi
16:30-16:45 Günün değerlendirmesi
17:00-18:30 Olgu tartışmaları
15 Eylül 2017
Tarih Başlık
08:00-08:45 Myelom'da patolojik değerlendirme
09:00-09:45 Tanı - Evreleme ve Risk belirleme – Olgu bazlı örnekler
10:00-10:45 Myelom öncülü durumlar – Olgu bazlı değerlendirme
11:00-11:45 Protein elektroforez okumaları vaka bazlı örnek tartışmaları
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
MODUL 3
18 - 19 Kasım 2017
Tarih Başlık
08:30-09:15 Otolog kök hücre nakli adayı Myelom hastasında indüksiyon tedavisi
09:30-10:15 Otolog kök hücre nakli adayı olmayan Myelom hastasında indüksiyon tedavisi
10:30-11:15 Standart risk Myelom hastasında konsolidasyon ve idame tedavisi
11:30-12:15 Yüksek risk Myelom hastasında konsolidasyon ve idame tedavisi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Standart risk nüks Myelomada tedavi yaklaşımı
14:30-15:15 Yüksek risk nüks Myelomada tedavi yaklaşım
15:30-16:15 Otolog kök hücre naklinin Myelom’daki rolü
16:30-16:45 Allojenik kök hücre naklinin Myelom’da rolü
17:00-18:30 Günün değerlendirmesi
19 Kasım 2017
Tarih Başlık
08:00-08:45 Myelom kemik hastalığı patogenezi
09:00-09:45 Myelom’da kemik hastalığına yaklaşım
10:00-10:45 Olgu Değerlendirmeleri
11:00-11:45 Olgu Değerlendirmeleri
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
MODUL 4
13 - 14 Ocak 2018
Tarih Başlık
08:30-09:15 Soliter osseoz plazmasitom klinik ve tedavi
09:30-10:15 Plazma hücreli lösemi klinik ve tedavi
10:30-11:15 Amiloidoz’da tanısal yaklaşım ve klinik
11:30-12:15 Amiloidoz tedavi
12:30-13:30 Waldenstrom makroglobulinemisi klinik
13:30-14:15 Waldenstrom makroglobulinemisi tedavi
14:30-15:15 Öğle Yemeği
15:30-16:15 POEMS sendromu klinik ve tedavi
16:30-16:45 Günün değerlendirmesi
17:00-18:30 Olgu tartışmaları
   
Tarih Başlık
08:00-08:45 Hafif, ağır zincir depo hastalıkları ve kriyoglobulinemide klinik ve tedavi
09:00-09:45 Az görülen Myelom tipleri ve tedavi yaklaşımı (IgM,D veE)
10:00-10:45 Olgu değerlendirmeleri
11:00-11:45 Olgu değerlendirmeleri
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
MODUL 5
17 - 18 Şubat 2018
Tarih Başlık
08:30-09:15 Myelom'da nöropati ve nöropatik ağrıda yaklaşım
09:30-10:15 MM’da  vertebra cerrahisi ve diğer aciller
10:30-11:15 Myelom böbrek hastalığı patogenetik mekanizmalar
11:30-12:15 Plazma hücreli neoplazilerde renal komplikasyonların yönetimi
12:30-13:30 Öğle Yemeği
13:30-14:15 Myelom tedavisi sürecinde enfeksiyonlara yaklaşım ve enfeksiyöz profilaksi
14:30-15:15 Plazma hücre neoplazilerinde radyoterapinin rolü ve yeri
15:30-16:15 Plazma hücre neoplazilerinde diş müdahalesi yönetimi ve çene komplikasyonları
16:30-16:45 Günün değerlendirmesi
17:00-18:30 Olgu Tartışmaları
18 Şubat 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Monoklonal antikorların Myelom tedavisindeki rolü (bispesifik antikorlar dahil)
09:00-09:45 Diğer yeni tedaviler (Check-point inhibitörleri, CAR T cell)
10:00-10:45 Tümör aşılı ve onkolitik virüsler
11:00-11:45 Plazma hücreli neoplazilerde hastalığa ve gerekse tedaviye bağlı trombohemorrajik komplikasyonlar
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
MODUL 6
17 - 18 Mart 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Myelom tedavisinde kullanılan ilaçların yan etki yönetimi
09:00-09:45 Liaison
10:00-10:45 Myelom’da bireyselleştirilmiş tedavi
11:00-11:45 Biobenzer ve jenerik ilaçlar
12:00-13:00 Öğle yemeği
13:00-14:45 Klinik Çalışmalar
15:00-15:45 Klinik Çalışmalar
16:00-16:45 Bilimsel Okur Yazarlık
16:45-18:00 Bilimsel Okur Yazarlık
18 Mart 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Kişisel Gelişim
09:00-09:45 Kişisel Gelişim
10:00-10:45 Kişisel Gelişim
11:00-11:45 Kişisel Gelişim
12:00-13:00 Kişisel Gelişim
13:00-14:45 Sunum Teknikleri
15:00-15:45 Sunum Teknikleri
16:00-16:45 Sunum Teknikleri
16:45-18:00 Sunum Teknikleri

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi İletişim Bilgileri

Adres: Turan Güneş Bulv. İlkbahar Mah. 613. Sok. No:8 Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 490 98 97(pbx)
Faks: +90 312 490 98 68
E-posta thd@thd.org.tr - thdofis@thd.org.tr

Türk Hematoloji Derneği Merkez İletişim Bilgileri

Adres: Mall of İstanbul Rezidans Süleyman Demirel Bulvarı 7 A Blok No: 26 34306 Başakşehir, İstanbul
Tel: +90 212 603 66 55
Faks: +90 212 603 66 35
Yukarı