Tranfüzyon Tıbbi, Kan Bankacılığı Ve Hemaferez Ustalık Sınıfı

DÜZENLEME KOMİTESİ

Dr. Ahmet Muzaffer Demir (THD Başkanı)
Dr. Güner Hayri Özsan (THD Genel Sekreteri)
Dr. Muhlis Cem Ar (THD Araştırma Sekreteri ve Hemofili BAK Sekreteri)
Yeşim Aydınok (THD Transfüzyon Tıbbı Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK Başkanı)
Neslihan Andıç (THD Transfüzyon Tıbbı Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK Sekreteri)
İbrahim Eker (THD Transfüzyon Tıbbı Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK Sekreteri)
Melike Sezgin Evim (THD Transfüzyon Tıbbı Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK Sekreteri)
Asu Fergün Yılmaz (THD Transfüzyon Tıbbı Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK Sekreteri)

THD YÖNETİM KURULU

Başkan

Dr. Ahmet Muzaffer Demir
Trakya ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Edirne
baskan@thd.org.tr

İkinci Başkan

Dr. Tülin Tiraje Celkan
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Çocuk Sağl. ve Hast. ABD Çocuk Hematoloji Onkoloji BD - İstanbul
ikincibaskan@thd.org.tr

Genel Sekreter

Dr. Güner Hayri Özsan
Dokuz Eylül ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İzmir
gensek@thd.org.tr

Araştırma Sekreteri

Dr. Muhlis Cem Ar
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - İstanbul
arassek@thd.org.tr

Sayman

Dr. Eyüp Naci Tiftik
Mersin ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Mersin
sayman@thd.org.tr

Üye

Dr. Meltem Kurt Yüksel
Ankara ÜTF İç Hastalıkları ABD Hematoloji BD - Ankara
ykuye1@thd.org.tr

Üye

Dr. İlknur Kazanoğlu
Başkent ÜTF Fizyoloji ABD Adana Erişkin Kemik İliği ve Hücresel Tedavi Merkezi - Adana
ykuye2@thd.org.tr

TÜRK KANBİLİMİ (HEMATOLOJİ) AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ

AMAÇ

Kanbilimi (Hematoloji) alanında farklı konularda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesinde katkıda bulunmak bu projenin ana amacını oluşturmaktadır.

YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON

THD Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Eğitim programının hazırlanacağı ve uygulanacağı bilimsel komisyonlarda THD YK’nın görevlendireceği THD BAK ya da THD üyeleri yer alacaktır. Her eğitime katılacak uzman öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencinin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

HEDEF KİTLE

Meslek yaşamının başlangıcında olan, gönüllü ve bir konuda ayrıntılı eğitim talep eden THD üyeleridir. Programa en fazla 20 aday kabul edilecektir. THD Yönetim Kurulu kararı ile katılımcı sayısında değişiklikler olabilir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

ADAY SEÇİMİ

 • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
 • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
  • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Açık kontenjan kalması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve uzmanlık sınıfının yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, Genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dahil edilebilirler.
 • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Eğitim programının tümüne katılma taahhüttü edilmelidir (6 hafta sonu yapılacak programın en az 5 tanesine katılım gerekmektedir).
 • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
 • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve varsa konu ile ilgili bildiri ve yayınlarını eklenmelidir.
 • Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

EĞİTİCİ SEÇİMİ

Eğitim programı ustalık sınıfı öğrencilerinin, ilgili konuda söz sahibi ulusal ve uluslararası fikir liderlerini de tanımalarını sağlamak amacıyla Türk ve yabancı en fazla 10 eğitici tarafından yürütülecektir. Konu başlığına uygun olarak kendi alanında yetkin hematoloji uzmanı, patolog, genetikçi veya laboratuvar uzmanları eğitici olarak atanabilirler. Eğiticilerin seçimi ve atama yetkisi THD YK’dadır. Eğiticilere ücret yada honorarium ödemesi yapılamaz.

TOPLANTI PROGRAMI VE SÜRESİ

Sınıflar her ay bir hafta sonu (en fazla 6 ay süre ile) yapılması planlanmıştır. Gerektiğinde tarihler THD YK tarafından değiştirilebilir. Her eğitim programı 1.5-2 gün (Cumartesi tam gün ve Pazar yarım gün) olacak, her ay 11 konu içeriği ile toplam 6 ay 66 saat sürecektir. Son 11 saat öğrencilerin olgu sunumu ve olguyu yorumlama ve tartışmalarına ayrılacaktır. Diğer 55 saatlik program bilimsel komisyon tarafından yapılandırılacaktır. Toplam program süresince yüz yüze eğitim dışında da öğrenciler THD tarafından kurulan online eğitim platformunda eğitimlerini pekiştireceklerdir.

EĞİTİM MATERYALİ

Akademinin konusu ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Aynı web sayfasında online eğitim sistemi kurulacaktır. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

EĞİTİM YERİ

Eğitim, THD İktisadi İşletme Merkezi olan Ankara’daki ofis binası toplantı salonunda ya da THD YK’nın belirleyeceği bir yerde yapılacaktır.

BÜTÇE

Aday ve eğiticilerin ulaşım ve konaklamaları ile toplantı merkezi giderleri THD tarafından karşılanacaktır. Tüm organizasyon THD tarafından yapılacaktır.

BİLİMSEL KOMİSYON GÖREVİNİN SONA ERMESİ

 • Görev süresinin tamamlanması (her sınıf bitiminde görev sonlanmış sayılır),
 • Yazılı istifa beyanı
 • Yurt dışı görevi, sağlık sorunu vb zorunlu gerekçelerle kesintisiz bir şekilde bir yılı aşabilecek bir süreyle eğitim faaliyetlerini sürdürülmesinde engel bir durum olduğunun anlaşılması ve belgelenmesi
 • Önceden planlanmış olan veya THD YK tarafından iletilen davetle katılımı gerektiren üç toplantı veya faaliyete mazeretsiz olarak katılmama
 • Dernek üyeliğinin devamına engel olan durumların varlığı

GÖREV SÜRESİ

Seçilen bilimsel komisyon üyeleri eğitim programı süresince görev yaparlar. Aynı eğitim programının tekrarı yapılacaksa aynı kurul üyeleri THD YK tarafından tekrar görevlendirebilirler.

YÜRÜTME

Bu esasların yerine getirilmesini THD YK denetler. Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.

TRANFÜZYON TIBBI, KAN BANKACILIĞI VE HEMAFEREZ USTALIK SINIFI YÖNERGESİ

AMAÇ VE TANIM

Tranfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez konusunda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesinde katkıda bulunmak bu projenin ana amacını oluşturmaktadır. Tranfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez Ustalık Sınıfı Yönergesi, THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi Yönetmeliği kapsamında uygulanır.

YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON

THD Kanbilim (Hematoloji) Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Eğitim programının hazırlanacağı ve uygulanacağı bilimsel komisyonlarda THD YK’nın görevlendireceği THD Tranfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez BAK ya da THD üyeleri yer alacaktır. Her eğitime katılacak uzman öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencinin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

HEDEF KİTLE:

Meslek yaşamının başlangıcında olan, gönüllü ve Tranfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez konusunda ayrıntılı eğitim talep eden THD üyeleridir. Bu ustalık sınıfının ana konusu “Tranfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez”dır. Programa en fazla 20 aday kabul edilecektir. THD Yönetim Kurulu kararı ile katılımcı sayısında değişiklikler olabilir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

ADAY SEÇİMİ

 • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
 • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
  • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
  • Açık kontenjan kalması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve uzmanlık sınıfının yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dahil edilebilirler.
 • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
 • Eğitim programının tümüne katılma taahhüttü edilmelidir (6 hafta sonu yapılacak programın en az 5 tanesine katılım gerekmektedir).
 • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
 • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve varsa konu ile ilgili bildiri ve yayınlarını eklenmelidir.
 • Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

TRANFÜZYON TIBBI, KAN BANKACILIĞI VE HEMAFEREZ USTALIK SINIFI SINIFININ EĞİTİCİLERİ

THD Transfüzyon Tıbbı BAK Başkanı ve sekreterleri
2 Sağlık Bakanlığı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri
9 THD Üyesi, Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı Deneyimli Hematoloji Uzmanları
1 Hasta Kan Yönetimi Deneyimli Anezteziyoloji Uzmanı
1 Yabancı eğitici: DRK (Alman Kızılhaç) Transfüzyon İmmunolojisi Uzmanı 
3 Kan Bankası Hekimi 

EĞİTİM MATERYALİ

Tranfüzyon Tıbbı, Kan Bankacılığı ve Hemaferez ustalık sınıfı ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Aynı web sayfasında online eğitim sistemi kurulacaktır. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

YÜRÜTME

Bu esasların yerine getirilmesini THD YK denetler.

Bu yönerge yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.

EĞİTİM GÖREVLİLERİ VE OLGU YAZARLARI İÇİN TRANFÜZYON TIBBI, KAN BANKACILIĞI VE HEMAFEREZ USTALIK SINIFI KILAVUZU

Türk Kanbilimi (Hematoloji) Ustalık Sınıfı, kendini hematolojinin farklı alanlarında uzmanlaşmaya adamış, iyi eğitim almış, yabancı dil bilen, geleceğin ulusal ve uluslararası önemli fikir öncülerini yetiştirmek amacıyla Türk Hematoloji Derneği’nin başlattığı Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi Programı çerçevesinde yapılandırdığı ve ön planda Hematoloji Uzmanlığını yeni tamamlamış genç hekimleri hedef alan bir ileri eğitim modülüdür.

Yapı ve dersler

Ustalık sınıfı, bilimsel komisyon kararı ve yürütme kurulu onayı ile değiştirilmedikçe altı ay süreyle her ay bir haftsonunda yüzyüze verilen bir dizi ders ve takip eden 3 hafta boyunca devam eden online eğitimi kapsayan 6 modülden ibarettir. Her modül, bir buçuk güne yayılan 45 dakikalık 11 ders saatinden oluşmaktadır (Cumartesi sabahtan Pazar öğlene kadar). Modüller içerisinde teorik dersler, pratik oturumları ve olgu tabanlı tartışmalar yer almaktadır. Her modülün başlangıcında ve sonunda sırasıyla bir ön değerlendirme ve son değerlendirme testi yapılacaktır. Ustalık Sınıfı öğrencileri her modülün başlangıcından yaklaşık bir hafta önce ilgili çalışma materyallerini (yayınlar, video dersleri, görüntülü anlatımlar vb) alacaklardır. Eğitim görevlilerinden/olgu yazarlarından, her modülün planlı başlangıç tarihinden en az 2 hafta öncesinde kursta kullanmayı amaçladıkları materyali elektronik olarak (e-posta ile) göndermeleri istenecektir. Eğitim görevlilerinden ayrıca her modül için ön ve son değerlendirme testlerinde kullanılmak üzere 4 adet çoktan seçmeli soru göndermeleri beklenmektedir.

Sunumlar, ilgili konudaki öğrenme hedeflerine uygun olarak güncel literatür doğrultusunda kanıta dayalı ve referanslar eşliğinde hazırlanmalıdır. Sunumlar, ilgili iyi uygulama standartlarına uygun şekilde hazırlanmalıdır. Eğitim görevlileri ve olgu yazarları sunumlarını görsel ve işitsel materyallerle (görüntüler, diyagramlar, şekiller, videolar vb.) zenginleştirmelidirler.

Her modül, birinci günde bir öğle yemeğiyle birlikte 15 dakikalık aralarla bölünmüş 45 dakikalık 11 ders saatini içerir. Eğitim görevlileri ders saatinin azami 40 dakikasını (25-30 slayt) sunum için kullanmalı bunun yanında dersi interaktif hale getirmek üzere sorular ve cevaplar için yeterli zaman ayırmalıdır. Slaytlar, online eğitim platformunda bulunacak aynı zamanda modül sırasında ders notu olarak katılımcılara dağıtılacaktır.

Ustalık Sınıfı öğrencilerine, her modülde yüz yüze eğitimin yapıldığı hafta sonunu takip eden 2 hafta oyunca tartışmak üzere en fazla 2 online olgu elektronik olarak gönderilecektir (haftada en fazla bir olgu) ve bu olgular bir nihai rapor oluşturmak üzere öğrenciler arasında yaklaşık birer hafta tartışılacaktır. Her haftanın sonunda öğrenciler tarafından oluşturulan olgu hakkındaki rapor online olarak olgu yazarına gönderilerek değerlendirmesi sağlanacaktır. Daha sonra internet ortamında önceden ilan edilecek tarihlerde olgu yazarı ile birlikte yapılacak bir web konferans ile yazarın öğrencilere doğrudan rapor ve olgu ile ilgili geri bildirim vermesi sağlanacaktır.

Olgu yazarları ve eğitim görevlilerinden, öğrencilerin pratik becerilerini test etmek için her modülde ilgili konu başlıklarıyla ilgili 1 veya 2 olgu hazırlamaları istenecektir. Her olgu, tartışma ortamını oluşturmak üzere hastalığın tanısı ve tedavisiyle ilgili 5 ila 10 çözümleme türünde soru içermelidir.

Altı aylık kurs süresince Ustalık Sınıfı öğrencilerine sunum becerileri, iletişim ve özet yazımı gibi kişisel gelişim dersleri de verilecektir. Ustalık Sınıfının son gününde, öğrencilerden tüm kurs boyunca edindikleri teorik ve kişisel gelişim bilgilerini kullanarak ustalık sınıfı ile ilgili önceden belirlenmiş bir konu başlığı hakkında 10 dakikalık bir sunum yapmaları istenecektir.

Eğitim görevlileri ve olgu yazarlarına yönelik genel notlar

 • Sunumlar hazırlanırken en güncel bilgiler esas alınmalıdır.
 • Sunumun ilk slaydında dersin amaçlarını ve kazanımlarını açıklayın. Öğrenme hedefleri ve kazanımlar Bilimsel Alt Komitesi Başkanı tarafından değerlendirildikten sonra gerekirse Ustalık Sınıfı hedefleri çerçevesinde değiştirilebilir.
 • İçeriğin kanıta dayalı olması sağlanmalıdır. Yazarlar/Eğitim görevlileri ilgili referansları ve kanıt seviyesindeki bilgi notlarını (uygulanabilir yerlerde) dahil etmelidir.
 • İlaç veya tıbbi işlemlerle ilişkili endikasyon dışı kullanım söz konusu ise sunum sırasında belirtilmelidir.
 • Sunumlar, kurs bitiminden sonra THD’nin internet sitesinde kayıtlı üyelerin kullanımına açılacağından güncelliğini kısa süre içinde yitirebilecek terim, sınıflama, örnek, tedavi ve olguların sunumlar içinde yer almamasına özen gösterilmelidir.
 • Sunum içeriğinin etik, mediko-legal ve yasal düzenlemelere uygun olduğundan emin olunmalıdır.
 • Sunumlar hazırlanırken telif hakkı yönergeleri ve kanunlar gözetilmelidir. Yazarlar/eğitim görevlileri, bizzat sahibi olmadıkça veya kamuya açık bir alandan temin edilmedikçe, görüntüler, çizimler, video klipler ve benzerleri eğitim materyalleri için referans bilgi kaynağını belirtmelidir.
 • Olası çıkar çatışmaları bildirilmelidir.

Eğitim görevlileri ve olgu yazarları tarafından sağlanacak materyaller

Tüm eğitim görevlilerinin, aldıkları davet yazısında belirtilen son tarihten önce aşağıdaki belgeleri sağlamaları beklenmektedir:

 • Kısa Özgeçmiş
 • Dersin öğrenme hedeflerini/kazanımları açıklayan bir slayt
 • Sunum (sunumlar ders notu olarak katılımcılara verileceğinden, Prezi ve benzerleri gibi Power Point dışındaki sunum formatlarının kullanılması önerilmez) - Eğitim görevlisinin talep etmesi durumunda Türk Hematoloji Derneğinin slayt şablonu kullanılabilir.
 • Dersi kısaca açıklayan bir özet (bu belge, ders notlarının kapak sayfasında yer alacaktır)
 • Okunması önerilen PDF dosyası formatındaki materyaller (eğitim görevlisinin dersten önce öğrenciler tarafından okunmasının gerekli olduğunu düşündüğü makale, ders notu v.b.).
 • Verilen her ders için dört adet çoktan seçmeli soru.
Tüm olgu yazarlarının, aldıkları davet yazısında belirtilen son tarihten önce aşağıdaki belgeleri sağlamaları beklenmektedir:
 • Kısa Özgeçmiş
 • Dersin öğrenme hedeflerini/kazanımları açıklayan bir slayt
 • Sunum (sunumlar ders notu olarak katılımcılara verileceğinden, Prezi ve benzerleri gibi Power Point dışındaki sunum formatlarının kullanılması önerilmez) - Eğitim görevlisinin talep etmesi durumunda Türk Hematoloji Derneğinin slayt şablonu kullanılabilir.
 • Olgu sunumunun son slaydında okunması önerilen kaynaklar (eğitim görevlisinin ileri öğrenme için gerekli olduğunu düşündüğü herhangi bir materyali içerir)
 • Katılımcılar için tartışma ortamının oluşturulması ve olguyla ilgili bir raporun hazırlanması için her olguya ait 5 ila 10 çözümleme türünde soru.
 • Raporların değerlendirilmesi ve online geri bildirimde bulunulacağına dair rıza beyanı

Eğitim görevlileri için genel sunum standartları

İngilizceyi ikinci dil olarak konuşan öğrencilerin derslerde kavrama güçlüğü yaşamalarını engellemek amacıyla yabancı dilde (İngilizce) eğitim verecek öğretim görevlilerinin aşağıda belirlenen standartlara uyması beklenmektedir.

 • Etken cümle çatısı ve ikinci tekil şahıs (sen) kullanın.
 • Şimdiki zaman kipinde konuşmaya çalışın ve mümkün olduğunda söyleşi tonunu kullanın
 • Basit, kesin ve tutarlı cümleler kullanın.
 • Evrensel olarak bilinen örnekleri kullanın

Sunum Standartları

 • Ders başına (45 dak.) olacaktır, toplam slayt sayısı 30’u geçmemelidir.
 • Giriş slaydı öğrenme hedeflerini içermelidir.
 • Slaytlar aşırı dolu / okunması güç olmamalıdır (genellikle her slaytta 3-5 cümle ve en fazla 50 kelime)
 • Karmaşık şekiller ve tabloların kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Karmaşık kavramların öğretilmesinde anlamayı kolaylaştırmak amacıyla çizimler/şekiller/akış şemaları (veya herhangi bir görsel-işitsel materyal) , tercih edilmelidir.
 • Görsel ilgili artırmak için grafikler ve fotoğraflar kullanılmalıdır.
 • Slaytlar numaralandırılmalıdır.
 • Bilgi/çizim/fotoğraf v.b. bizzat oluşturulmadıysa kaynağı mutlaka belirtilmelidir (geçerli durumlarda)

Türk Hematoloji Derneği – Türk Kanbilimi (Hematoloji) Akademisi
Transfüzyon Tıbbı Kan Bankacılığı ve Hemaferez Ustalık Sınıfı Programı
1. Modül - TRANSFÜZYON İMMUNOLOJİSİ-I
16-17 Eylül 2017
Tarih Başlık
08:30-09:15 ABO, Rh ve diğer kan grup sistemlerinin tarihi gelişimi, genetik kalıtımı ve biyokimyasal sınıflandırılması
Dr. Mahmut Bayık
09:30-10:15 Kan grubu antijenlerinin immunojenitesi ve klinik önemi, yüksek ve düşük sıklıktaki antijenler
Dr. Mahmut Bayık
10:30-11:15 Transfüzyon immunolojisinin temelleri; Doğal, allo- ve oto-antikorların gelişimi.
Dr. Neslihan Andıç
11:30-12:15 Eritrosit sensitizasyon ve yıkım mekanizmaları. ABO, Rh, Kell için null fenotiplerle ilişkili hastalıklar
Dr. Neslihan Andıç
12:30-13:30 Yemek
13:30-14:15 Antijen-antikor reaksiyonlarının invitro saptanmasında kullanılan serolojik testler; Tüp, jel ve solid faz teknikleri, kullanılan reagentlar
Dr. Neslihan Andıç
14:30-15:15 ABO-Rh(D) tipleme ve zayıf D testinin önemi
Dr. Fatih Demirkan
15:30-16:15 ABO-Rh(D) tanımlama güçlükleri, ileri incelemeler ve yorumlanması
Dr. Fatih Demirkan
16:30-16:45 Uzun ve kısa çapraz karşılaştırma, uyumsuz çapraz karşılaştırmaya laboratuvar ve klinik yaklaşım
Dr. Fatih Demirkan
17 Eylül 2017
Tarih Başlık
09:00-09:30 Uygulama alanına transfer
09:30-10:30 Yapılandırılmış Uygulamalı Eğitim:
Dr. Fatih Demirkan, Dr. Yeşim Aydınok,
Dr. Neslihan Andıç
Grup 1: Kan grubu tiplendirme   Grup 2: Çarpraz Karşılaştırma Testleri
10:30-11:30 Yapılandırılmış Uygulamalı Eğitim: 
Dr. Fatih Demirkan, Dr. Yeşim Aydınok,
Dr. Neslihan Andıç
Grup 2: Kan grubu tiplendirme   Grup 1: Çarpraz Karşılaştırma Testleri 
11:30-12:00 Otele transfer
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
2. Modül -TRANSFÜZYON İMMUNOLOJİSİ-II
14-15 Ekim 2017
Tarih Başlık
08:30-09:15 Antikor tarama testleri; immunolojik prensipleri, test basamakları
Dr. Olga Meltem Akay
09:30-10:15 Antikor tarama endikasyonları, antikor titrasyonu ve yorumlanması
Dr. Olga Meltem Akay
10:30-11:15 Antikor tanımlama paneli, reaksiyonun modifikasyonu (enzim, PEG, LISS) ve yorumu
Dr. Christoph Geissen
11:30-12:15 Antijen tanımlama; serolojik ve DNA-temelli (genotipleme) yöntemler ve kullanım endikasyonları
Dr. Christoph Geissen
12:30-13:30 Yemek
13:30-14:15 Direk Antiglobulin test (DAT); immunolojik prensipleri, test basamakları ve yorumu
Dr.
Christoph Geissen
14:30-15:15 Adzorpsiyon (otolog/heterolog) ve elüsyon teknikleri
Dr. Christoph Geissen
15:30-16:15 İnsan nötrofil, lökosit ve trombosit antijenleri ( HNA, HLA, HPA): Transfüzyon pratiğindeki önemi
Dr. Asu Fergün Yılmaz
16:30-16:45 Günün değerlendirmesi
17:00-18:30 Olgu Örnekleri 
Dr. Olga Meltem Akay, Dr. Servet Uluer Biçeroğlu, Dr. Asu Fergün Yılmaz
15 Ekim 2017
Tarih Başlık
08:00-08:45 Olgu Sunumu - Antikor problemine yaklaşım (5 soru-5 cevap)
Dr. Yeşim Aydınok
09:00-09:30 Uygulama alanına transfer
09:30-11:30 Yapılandırılmış Uygulamalı Eğitim:
Dr. Yeşim Aydınok, Dr. Fatih Demirkan, Dr. Servet Uluer Biçeroğlu

Grup 1:  Antikor tarama ve tanımlama      Grup 2: Direk Antiglobulin test
Grup 2:  Antikor tarama  ve tanımlama     Grup 1: Direk Antiglobulin test    
Grup 1-2: Adzorpsiyon ve elüsyon
11:30-12:00 Otele transfer
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
3. Modül -  KAN BANKACILIĞI
TARİH 18-19 Kasım 2017
Tarih Başlık
08:30-09:15 Kan Bankası Nasıl Çalışır ?
Dr. Naci Tiftik
09:30-10:15 Bağışçı seçim kriterleri, kalıcı ve geçici red nedenleri
Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya
10:30-11:15 Flebotomi, donor aferez teknikleri ve bağışçı reaksiyonları
Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya
11:30-12:15 Tam kandan, kan bileşenlerinin hazırlanması (eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu, taze donmuş plazma, likit plazma, kriyoprespitat), kullanılan antikoagulan/koruyucu solüsyonlar ve kalite standartları
Dr. Naci Tiftik
12:30-13:30 Yemek
13:30-14:15 Mikrobiyolojik tarama yöntemleri ve zorunlu testler,  geçerlilik süreleri, karar akış şeması ve bildirimi
Dr. Ajda Turhan
14:30-15:15 Mikrobiyolojik doğrulama testleri,  karar akış şeması ve bağışçının bilgilendirilmesi
Dr. Ajda Turhan
15:30-16:15 Kan bileşenlerinin etiketlenmesi/  saklanması / taşınması / imha edilmesi
Dr. Servet Uluer Biçeroğlu
16:30-16:45 Günün değerlendirmesi
17:00-18:30 Olgu Örnekleri
Dr. Naci Tiftik, Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya, Dr. Ajda Turhan
19 Kasım 2017
Tarih Başlık
08:00-08:45 Kan bileşenlerine uygulanan özel işlemler (ışınlama / yıkama / lökosit filtrasyonu /volüm azaltma) yöntem ve endikasyonları, kalite standartları, kullanım koşulları
Dr. Naci Tiftik
09:00-09:30 Uygulama alanına transfer

09:30-11:30

Yapılandırılmış Uygulamalı Eğitim:
Dr. Naci Tiftik, Dr. Yeşim Aydınok, Dr. Aysu Değirmenci Döşkaya, Dr. Servet Uluer Biçeroğlu, Dr. Ajda Turhan

Grup 1:  Damardan rafa Grup 2:   Özel işlemler
Grup 2:  Damardan rafa Grup 1: Özel işlemler       
Grup 1-2: Kayıt-Kanıt- Kalite
11:30-12:00 Otele transfer
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
4.  Modül HASTA KAN YÖNETİMİ
13 - 14. Ocak 2018
Tarih Başlık
09:00-09:45 Transfüzyon Endikasyonları (eritrosit süspansiyonu, trombosit süspansiyonu ve plazma) ve kan bileşeni kullanımını sınırlama stratejileri
Dr. Melike Sezgin Evim
10:00-10:45 Grup uygunsuz transfüzyon uygulamaları
Dr. İdil Yenicesu
11:00-11:45 Gebede transfüzyon, intrauterin dönem ve yenidoğan transfüzyonu
Dr. İdil Yenicesu
12:00-12:45 Cerrahi hastada transfüzyon (kardiyak/nonkardiyak cerrahi- hücre kurtarma-otolog)
Dr. Fevzi Toraman
13:00-14:00 Yemek
14:30-15:15 Hemorajik diyatezde hasta kan yönetimi ve farmakolojik yönetim
Dr. Muzaffer Demir
15:30-16:15 Tromboelastogramın hasta kan yönetimindeki yeri
Dr. Fevzi Toraman
16:30-17:15 Masif transfüzyon protokolleri
Dr. Fevzi Toraman
17:30-18:00 Günün değerlendirmesi
14 Ocak 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Otoimmun hemolitik anemi (Ilık, soğuk, atipik ve paroksismal soğuk hemoglobinüri), laboratuvar tanı, transfüzyon için kan seçimi
Dr. Yeşim Aydınok
09:00-09:45 Allo-antikor varlığı ve antikor tanımlama sorunlarında transfüzyon pratiği
Dr. Yeşim Aydınok
10:00-10:45 Kök hücre transplant hastalarında transfüzyon desteği
Dr. İdil Yenicesu
11:00-11:45 Acil transfüzyon protokolleri
Dr. İbrahim Eker
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
5. Modül HEMOVİJİLANS-MEVZUAT VE TRANSFÜZYON REAKSİYONLARI
17 - 18 Şubat 2018
Tarih Başlık
09:00-09:45 Kan Hizmet Birimlerinin tanımlanması ve standartlar
Dr. Nigar Ertuğrul
10:00-10:45 Ulusal Rehberler
Dr. Nigar Ertuğrul
11:00-11:45 Yasal Mevzuat ve Hukuki sorumluluklar
Dr. Murat Yazıcı
12:00-12:45 Hemovijilans
Dr. Naci Tiftik
13:00-14:00 Yemek
14:30-15:15 İmmun Transfüzyon Reaksiyonları-I- patofizyoloji, tanı, önlem ve yönetimi
Akut ve geç immune hemolitik, Febril non-hemolitik, allerjik/anaflaktik
Dr. Türker Çetin
15:30-16:15 İmmun Transfüzyon Reaksiyonları-II- patofizyoloji, tanı, önlem ve yönetimi
Transfüzyon ilişkili akut akciğer hasarı, GVHH, Post-transfüzyon purpura
Dr. Türker Çetin
16:30-17:15 Non-immun Transfüzyon Reaksiyonları; patofizyoloji, tanı, önlem ve yönetimi
Volüm yüklenmesi, hipotansif reaksiyon, sitrat toksisitesi, hiperkalemi, hipotermi, non-immun hemoliz (hipotonik solüsyon, pompa, uygunsuz ısı, kontaminasyon vs.)
Dr. Neslihan Andıç
17:30-18:00 Günün değerlendirmesi
18 Şubat 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Transfüzyonun infeksiyöz (viral, bakteriyel, paraziter, prion) komplikasyonları; hastalık ilişkileri, önemi, insidansı, her bir ünitenin taşıdığı risk ve önlenmesi
Dr. İsmail Yaşar Avcı
09:00-09:45 Transfüzyonla ilişkili sepsis; önlenmesi, şüphesi, doğrulaması ve yönetimi
Dr. Türker Çetin
10:00-10:45 Trombosit refrakterliği tanınması ve yaklaşım
Dr. Asu Fergün Yılmaz
11:00-11:45 Olgu Sunumu- Transfüzyon reaksiyonu tanınması, yönetimi ve bildirimi (5 soru-5 cevap)
Dr. Neslihan Andıç
12:00-12:30 Günün değerlendirmesi
6.Modül - HEMAFEREZ, SUNU TEKNİKLERİ VE KLİNİK ARAŞTIRMA
17-18 Mart 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Aferez cihazları nasıl çalışır? Hangi komponentleri ve nasıl toplar, ayrıştırır ve re-infüzyonunu sağlar? İşlem kalite/güvenlik ölçütleri nelerdir?
Dr. Fatih Demirkan
09:00-09:45 Kök Hücre; toplama, seleksiyon, dondurma, saklama, eritme ve infüzyonu
Dr. Fatih Demirkan
10:00-10:45 Granülosit aferezi (donor hazırlığı, optimizasyonu ve uygulamaları), sitoredüksiyon ve eritrosit değişimi (endikasyonları, işlem ve yönetimi
Dr. Fatih Demirkan
11:00-11:45 Plazma exchange; endikasyonları ve seçenekleri (immun-adsorbsiyon ve double-filtrasyon plasma exchange)
Dr. Fatih Demirkan
12:00-13:00 Öğle yemeği
13:00-14:45 Klinik Çalışmalar
15:00-15:45 Klinik Çalışmalar
16:00-16:45 Bilimsel Okur Yazarlık
16:45-18:00 Bilimsel Okur Yazarlık
18 Mart 2018
Tarih Başlık
08:00-08:45 Kişisel Gelişim
09:00-09:45 Kişisel Gelişim
10:00-10:45 Kişisel Gelişim
11:00-11:45 Kişisel Gelişim
12:00-13:00 Kişisel Gelişim
13:00-14:45 Sunum Teknikleri
15:00-15:45 Sunum Teknikleri
16:00-16:45 Sunum Teknikleri
16:45-18:00 Sunum Teknikleri

Türk Hematoloji Derneği İktisadi İşletmesi İletişim Bilgileri

Adres: Turan Güneş Bulv. İlkbahar Mah. 613. Sok. No:8 Çankaya - ANKARA
Tel: +90 312 490 98 97(pbx)
Faks: +90 312 490 98 68
E-posta thd@thd.org.tr - thdofis@thd.org.tr

Türk Hematoloji Derneği Merkez İletişim Bilgileri

Adres: Mall of İstanbul Rezidans Süleyman Demirel Bulvarı 7 A Blok No: 26 34306 Başakşehir, İstanbul
Tel: +90 212 603 66 55
Faks: +90 212 603 66 35
Yukarı