Endikasyon dışı ilaç kullanım kılavuzu yayınlandı

10.07.2009


http://www.iegm.gov.tr/Default.aspx?sayfa=iegm_mevzuat&lang=tr-TR&thelawtype=6&thelawId=142

ENDİKASYON DIŞI İLAÇ KULLANIMI KILAVUZU

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
Madde 1. Bu kılavuz, endikasyon dışı (off label use) kullanılan veya şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirilen ilaçların tıbbi, etik, hukuki, farmakoekonomik ve akılcı kullanımı temin etmek amacıyla hazırlanmıştır.

Tanım
Madde 2. Ülkemizde onaylanmış endikasyonların dışında ve/veya standart dozların üstünde ilaç kullanımı ile ülkemizde henüz ruhsatlandırılmamış ilaçların şahsi tedavi amacıyla yurt dışından getirtilerek kullanımı hususları “endikasyon dışı ilaç kullanımı” olarak adlandırılmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Genel esaslar
Madde 3. Endikasyon Dışı ilaç kullanımı için belirlenmiş genel esaslar şunlardır:

1- Onaylı endikasyon ve standart doz dahilinde ilaç tedavisi seçeneği bulunan hastalıklarda endikasyon dışı ilaç kullanımına izin verilmeyecektir. Ancak belirgin olarak farmakoekonomik avantaj tanıyan tedavi seçeneklerine hasta ve hekimin talebi ile izin verilebilir.

 

2- Başvurular, hastayı takip eden hekimin imza ve kaşesini taşıyacaktır. Hasta, hasta yakını, eczacı veya başka şahıslarca başvuru formları düzenlenemez. Ülkemizde mevcut standart tedavi seçeneklerinin tümü tüketilmiş ise endikasyon dışı ilaç kullanımı için öncelikle ilgili ilacın istenilen endikasyonda kullanımının bilimsel yönden uygun olup olmadığının Bakanlıkça değerlendirilmesi, bu değerlendirmeye müteakip uygun bulananlar için reçetelendirmenin yapılması gerekmektedir.

 

3- Bakanlıktan izin alınmadan endikasyon dışı ilaç kullanımına başlanılmış ise, geriye dönük bu gibi durumlar için yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

 

4- Yukarıdaki şartlara uyan başvurular için gerekli belgeler:

a) Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü internet sayfasından (www.iegm.gov.tr) sağlanabilecek olan “Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Talep Formu” (Ek-1)

b) Sağlık Kurulu Raporu veya İlaç Kullanım Raporu örneği

c) Hasta tarafından okunarak imzalanmış “Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu” (Ek-2)

ç) Literatür: Endikasyon dışı ilaç kullanımı başvuruları Bakanlıkça çıkarılacak kılavuzlarda yer alan ilaçlar için tanımlanmış alanlarda yapılması gerekir. Tedavi süreleri de yine bu kılavuzlarla düzenlenecektir. Bu kılavuzlarda tanımlanan alanlar haricinde kullanılmak istenen ilacın ilgili endikasyonda kullanımına dair literatür eklenmelidir. Bu literatürler çok sayıda hastada olumlu sonuçların (sağ kalım avantajı, morbiditeye yol açan klinik bulguların gerilemesi, vb.) kesin olarak gösterildiği, spesifik ve bilimsel hakemli dergi veya kitaplardan alınmış olmalıdır. Kısıtlı sayıda hasta içeren veya vaka takdimi (case report) şeklinde olan literatür örnekleri kabul edilmeyecektir.

d) Epikriz (veya hastane çıkış özeti) örneği.

 

5- Başvuru “Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü Çankırı Cad. No:57, 06060 Dışkapı-Ulus/ANKARA” adresine veya internette www.iegm.gov.tr adresi aracılığıyla yapılacaktır.

 

6- Uygulanan tedavi sonrası etkililik ve yan etki bakımından olumlu cevap alınan hastalarda tedaviye devam etmek istenir ise iznin son bir ayı içinde başvuru yapılabilecektir. Başvuruda hekim tarafından yeniden “Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Talep Formu” (Ek-1) doldurulmayacak; “Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu (Ek-2)” ve “Etkililik ve Yan Etki Geri Bildirim Formu (Ek-3)” doldurulması yeterli olacaktır.

 

7- Bakanlık, talep edilen ilacın özelliğine göre ek form veya belge isteyebilir; gerektiğinde hastalıkla ilgili olarak yapılmış özel laboratuar tetkiklerinin sonuçlarını da talep edebilir (kemik iliği biyopsisi, histopatoloji değerlendirme sonuçları gibi).

8- Hastalığın ilerlemesi, hastanın hayatını kaybetmesi ve ciddi advers etkiler gibi tedavinin sonlandırılmasını gerektiren hallerde en geç 5(beş) işgünü içinde Bakanlığa gerekçesiyle birlikte bildirimde bulunulacaktır.

9- Hastalığın ilerlemesi, hastanın hayatını kaybetmesi, ilaç alerjisi gibi olumsuz bir durum gelişmesine bağlı olarak tedavinin planlanan süreden daha erken kesilmesi halinde; bedeli Sosyal Güvenlik Kurumlarınca ödenmiş olan ilaçlar, tutanak karşılığı bir kamu hastanesi eczanesine hasta yakını tarafından teslim edilecek ve ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’ne sorumlu eczacı tarafından yazılı bilgi verilecektir.

 

10- Olumsuz sonuçlanan talepler için yapılacak itirazlar üç ay geçmeden değerlendirmeye alınmayacaktır. Ancak yeni literatür eklenmesi ve/veya hastanın klinik verileriyle ilgili ek bilgi sunulması durumunda itiraz değerlendirilebilir.

 

11- Yeni ruhsat veya endikasyon ilavesi almış olduğu halde henüz geri ödemeye alınmamış müstahzarlar geri ödeme listesine alınıncaya kadar şahsi tedavi bazında Bakanlığımızca verilen kullanım izni yazısıyla ödenir.

 

12- Endikasyon dışı ilaç kullanım izni şahsi (hasta bazında) olup, hastanın içinde bulunduğu özel klinik durum için verilir. Herhangi bir hasta için verilen izin; benzer teşhis konulmuş fakat farklı klinik seyre sahip diğer hastalara emsal teşkil etmeyeceği gibi, Bakanlığın ilaçla ilgili genel bir sağlık stratejisini de yansıtmaz.

 

13- Bakanlık, hastanın ilerleyen veya değişen klinik durumundan dolayı söz konusu izni iptal edebilir, doz ve uygulama süresinde değişiklikler yapabilir.

 

14- Bu kılavuz kapsamına girmeyen müteaddit başvurular ve izinsiz endikasyon dışı ilaç kullanımının tespiti halinde Bakanlıkça 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 90. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Yasaklar

Madde 4. Bakanlıkça verilmiş izinler doğrultusunda yapılan tedaviler ve bunlardan elde edilecek sonuçlar bilimsel yayın amacıyla (vaka takdimi hariç) ve ilaç ruhsatlandırma çalışmalarına esas veri olarak kullanılamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İzin Gerektirmeyen Onkoloji-Hematoloji İlaçları

Madde 5. Güncel tedavi kılavuzlarına girmiş ve standart tedaviler haline gelmiş, Bakanlığımızdan herhangi bir izin alınması gerekmeyen ve Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı tarafından geri ödemesinin yapılabileceği uygulamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.

ETKİN MADDE

ENDİKASYON

1.

ANTİ-İNSAN T LENFOSİT GLOBULİN

 • Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
 • Aplastik anemi

2.

DOSETAKSEL

 • Yumuşak doku sarkomlarının salvage (kurtarma) terapisinde

3.

FLUDARABİN

 • Waldenstrom makroglobülinemisi salvage (kurtarma) tedavisinde
 • Hematopoietik Kök hücre (Kemik iliği) nakli hazırlık rejimlerinde
 • Mycosis fungoides ve diğer cilt lenfomalarının salvage (kurtarma) tedavisinde
 • ALL ve AML tedavisinde standart indüksiyon şemalarıyla remisyon sağlama olasılığı düşük görünen yüksek sitogenetik riskli hastalarda
 • Mantle cell lenfomada 2. basamak ve sonraki tedavide
 • Aplastik anemi

4.

GEMSİTABİN

 • Yumuşak doku sarkomlarının salvage (kurtarma) kemoterapisinde
 • Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalarda 3. basamak ve sonrası kemoterapisinde(vinorelbin ile kombine olarak)
 • Nüks testis germ hücreli karsinomları 3. basamak kemoterapisinde (paklitaksel ile kombine olarak)
 • Metastatik safra kesesi ve safra yolu tümörleri kemoterapisinde
 • Plevral veya peritoneal malign mezotelyoma kemoterapisinde
 • Mesane dışı üroteliyal tümörlerin kemoterapisinde

5.

İNTERFERON Konvansiyonel

(Pegile Hariç)

 • Kaposi Sarkomu terapisinde
 • Flebotomi ve/ veya hidroksiüreye dirençli trombositozla seyreden polisitemia vera
 • Hidroksiüreye dirençli esansiyel trombositopeni
 • Gebeliği olan polisitemia vera, esansiyel trombositopeni veya kronik myeloid lösemi

6.

İRİNOTEKAN

 • Metastatik mide veya ösefagogastrik bileşke adenokarsinomları salvage (kurtarma) kemoterapisinde
 • Ekstrapulmoner küçük hücreli karsinomu salvage (kurtarma) kemoterapisinde
 • Metastatik ince barsak kanserlerinin salvage (kurtarma) kemoterapisinde

7.

KAPESİTABİN

 • Metastatik Pankreas ca salvage (kurtarma) terapisinde

8.

KARBOPLATİN

İRİNOTEKAN

 • Yüksek Grade Beyin tümörlerinin salvage (kurtarma) terapisinde

9.

MELFALAN

BUSULFAN

SİKLOFOSFAMİD

ETOPOSİD

THİOTEPA

TAKROLİMUS

SİROLİMUS

METOTREKSATE

MİKOFENOLAT MOFETİL

MİKOFENOLAT SODYUM

 • Hematopoietik Kök hücre (Kemik iliği) nakli hazırlık rejimlerinde

10.

OKSALİPLATİN

 • Refrakter Germ Hücreli Tümörlerin salvage (kurtarma) terapisinde
 • İleri evre Pankreas Ca salvage (kurtarma) terapisinde
 • Hodgkin ve Non Hodgkin Lenfoma salvage (kurtarma) terapisinde
 • Metastatik Safra Kesesi ve yolları salvage (kurtarma) terapisinde

11.

PAKLİTAKSEL

 • Primer peritoneal seröz papiller karsinom veya endometrium evre III ve IV karsinomu kemoterapisinde
 • Nüks testis germ hücreli karsinomları 3. basamak kemoterapisinde (gemsitabin ile kombine olarak)
 • AIDS’e bağlı olmayan refrakter Kaposi sarkomu salvage (kurtarma) kemoterapisinde
 • Lokal ileri veya metastatik serviks karsinomu kemoterapisinde
 • Metastatik malign melanomun salvage (kurtarma) kemoterapisinde
 • Yumuşak doku sarkomlarının salvage kemoterapisinde
 • Üroteliyal tümörlerin salvage (kurtarma) kemoterapisinde

12.

PEMETREKSED

 • Nonsquamöz metastatik akciğer kanserinde taksan kullanımı kontrendike olan hastaların salvage (kurtarma) terapisinde

13.

SETİKSUMAB

 • Nazofarenks dışı lokal ileri baş-boyun kanserli ve radyoduyarlaştırıcı kemoterapi kullanımı kontrendike olan hastalarda radyoterapi ile eş zamanlı radyoduyarlaştırıcı olarak
 • K-ras wild tip metastatik kolorektal hastalarda salvage (kurtarma) terapisinde
 • Metastatik kolorektal kanserde irinotekan ve oxaliplatin içeren tedavileri kullanmış hastalarda 3. seçim tedavide irinotekan ile birlikte

14.

SİKLOSPORİN

 • Paroksismal Noktürnal Hemoglobinüri
 • Hematopoietik Kök hücre (Kemik iliği) nakli hazırlık rejimlerinde
 • Aplastik anemi

15.

TOPOTEKAN

 • Ewing Sarkom Grubu tümörlerinin salvage (kurtarma) terapisinde

16.

VİNORELBİN (I.V.)

 • Hodgkin ve Hodgkin-dışı lenfomalarda 3. basamak ve sonrası kemoterapisinde

(gemsitabin ile kombine olarak)
 • C-erb B2 immünohistokimya ile (+++) veya FISH tekniği ile (+) hastalarda metastatik meme kanserinde trastuzumab ile kombinasyonunda
İzin Alınması Gereken Onkoloji-Hematoloji İlaçları

Madde 6. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Maliye Bakanlığınca geri ödenebilecek ve sadece Bakanlığımızın izniyle yapılabilecek uygulamalar aşağıdaki çizelgede gösterilmiştir.


ETKİN MADDE

ENDİKASYON

1.

ALEMTUZUMAB

 • CD-52 Ekspresyonu gösteren standart tedavilere dirençli non-Hodgkin lenfoma tedavisinde

2.

ECULİZUMAB

 • Eculizumab refrakter olup sık transfüzyon gerektiren anemik PNH (Proksismal Noktürnal Hemglobinuri) hastalarında, tromboz riski açısından gereken bazal inceleme ve takip işlemleri yapılarak kullanılır.
 • Transfüzyon tedavisine cevap vermeyen hastalarda
 • Standart immünsupresif tedavisine (anti timosit globulin, siklosporin) cevap vermeyen hastalarda
 • KİT uygulaması, tıbbi nedenlerle ve/veya dönor yokluğu nedeniyle yapılamayan hastalarda
 • Başlangıç tedavisinde, ilk dört hafta boyunca haftada bir kez 600mg ve takip eden 5. haftada 900mg olarak uygulanır. İdame tedavisinde, 5. haftada uygulanan dozu takiben her 15. günde 900mg i.v. infüzyon olarak uygulanır.
 • Tedaviye her başvuruda Ek-6 Eculizumab Kullanımı için Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formunun ve Ek-7 Aşı Sertifikasının doldurularak gönderilmesi şartı ile izin verilir.

3.

İBRİTUMOMAB TİUKSETAN

 • Standart tedavilerini tüketmiş relaps/ diffüz B hücreli lenfoma tedavisinde

4.

İMATİNİB

 • Yeni tanı veya relaps/ rezistans Phyladelphia (+) akut lenfoblastik lösemide, remisyon indüksiyonu sağlamak amaçlı çoklu kemoterapi şemalarıyla kombine olarak kullanım amacıyla .

5.

RİTUKSİMAB

 • MALT lenfoma
 • Burkit Lenfoma
 • Mantle Cell Lenfoma
 • Yeterli doz ve sürede (en az 4 kür) alkilleyici ajan ve fludarabine kullanmış halen dirençli evre III veya evre IV KLL tedavisinde
 • Fludarabine tedavisinde hemolitik anemi gelişen KLL tedavisinde
 • Waldenstrom makroglobülinemisi salvage (kurtarma) tedavisinde
 • CD-20 (+) B hücreli primer beyin lenfomalarının nükslerinin kemoterapisinde
 • Hematolojik malignensi dışı kullanımı ayrıca değerlendirilir

6.

SORAFENİB

 • Karaciğer rezervi Child-Pugh A düzeyinde olan, kemoterapi alamayacak, inoperabıl veya metastatik olan hastalar.

7.

TRASTUZUMAB

 • Meme Kanserli hastaların tedavisinde C-ERB B2 immünohistokimya ile (+++) veya FISH tekniği ile (+) hastalarda 9 hafta sürelik tedavisi
 • Tedaviye devam edilmek istenmesi durumunda, üçer aylık sürelerle Ek-4’teki “Trastuzumabın Meme Kanseri Adjuvan Kullanımında Kardiyak Değerlendirme Formu” ve Ek-5’daki “Trastuzumab Kullanımı İçin Bilgilendirilmiş Hasta Olur Formu”nun doldurularak gönderilmesi şartıyla, tedavi süresi en fazla toplam 52 hafta olacak şekilde uygulanır.

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax antibiotic cost suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax dose suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling teen gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy generic biaxin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin uk buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg order biaxin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin uk buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin uk cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy biaxin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy biaxin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia clarithromycin online cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin purchase clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin generic biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills where to buy abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills buy abortion pills online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills cytotec abortion pill buy online order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can you buy the abortion pill how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra pharmacy get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england erectile dysfunction kamagra jelly kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine equivalent synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen female free sample principen principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen get ampicillin avoid prescription principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen get ampicillin avoid prescription principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen alternative to ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin order clarithromycin 250mg cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin generic clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin buy cleocin cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample buy dexamethasone online order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=105 generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime where to buy vantin online cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime generic vantin cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale alternative to ceftin cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex for sale cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex for sale cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy cephalexin online cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill buy online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin where to buy clavulanate online generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online