Merhaba,
Label

Ulusal Kongre Bildiri Ödülü

THD ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ YÖNERGESİ
Güncelleme Tarihi:
08.10.2022

Türk Hematoloji Derneği (THD)'nin düzenlediği ulusal kongrelerde, kongreye sunulan bildiriler arasından jüri tarafından seçilecek THD Bildiri Ödülleri, Çok Merkezli Çalışma bildiri ödülleri, Türkçe ödülü ve Genç Katılımcı ödülleri adı altında biliri ödülü verilir. Altı çalışmaya "THD Bildiri Ödülü", bir  çalışmaya Çok Merkezli Çalışma bildiri ödülü, 1 çalışmaya Türkçe ödülü ve sayısını THD yönetim kurulunun belirleyeceği sayıda Genç Katılımcı ödülü verilir.

THD BİLDİRİ ÖDÜLLERİ
Ödüller aşağıda belirtilen 3 ayrı dalda ve her dalda en az 2 adet olmak üzere dağıtılır. Ödül tutarını ve ödül alacak çalışma sayısını THD Yönetim Kurulu belirler. Ödül alanlara ayrıca bir belge verilir. Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını mutlaka belirtmek zorundadırlar. Ayrıca adaylar tüm bildiri ödül başvurularında bildirilerini gönderirken aşağıdaki konulara açıklık getirmekle sorumludurlar.

Etik: İnsanlarla ilgili araştırmalar ve olgu bildirimlerinde, En son güncellenen Helsinki Bildirgesi göre etik standartlarına özen gösterilmeli, yapılan çalışmaların etik kurul onayı alıp almadığı mutlaka belirtilmelidir.

Hasta hakları: Metin ve fotoğraflarda hastanın adı, adının kısaltılması ve hastane protokol numarası gibi kişisel bilgileri kesinlikle kullanılmamalıdır. Hasta onayı olmadıkça fotoğraflarda gözler bantlanmalıdır. Yine bu tür çalışmalarda “gereç ve yöntem” başlığı “bireyler ve yöntem” olarak değiştirilmelidir.

Çıkar veya Çıkar Çatışması: Bildiride verilen teşhis/tedavi yöntemleri, sunulan bulgular, kullanılan cihaz ve/veya malzemeler veya katılımcılara ilişkin hiçbir maddi ve manevi çıkar bulunmadığını, makalenin yazarları arasında herhangi bir çıkar çatışmasının söz konusu olmadığı belirtilmelidir.

Bilgilendirilmiş Onam: Bildiride sunulan kişi veya kişilerden (veya yasal gözetmenlerinden) bilgilendirilmiş onam alındığı belirtilmelidir.

Deney Hayvanları Üzerinde Yürütülen Çalışmalar: Bildiri, Deney Hayvanları Etik Kurulunun onayı ve laboratuvar hayvanları bakım ve kullanım yönergeleri çerçevesinde yürütülmüş olmalıdır. Hayvanlar üzerinde yürütülen çalışmaların ulusal veya uluslararası etik standartlara uygun olarak yürütülüp yürütülmediği açıkça belirtilmelidir.

Destek: Çalışmalarda alınan her türlü destek yazılmalıdır. Girişimsel olmayan çalışmalar hariç tüm çalışmaya bağlı kalemlerin maliyetinin hangi destekle karşılandığı belirtilmelidir.

1.     Klinik hematoloji; İlaç ve diğer tedavi çalışmaları, olgu serileri, vb gibi çalışmalar.

2.     Laboratuvar hematoloji; Kliniğe doğrudan katkıda bulunan, tanı, prognoz, evreleme ve tedaviye yanıtı öngörme, vb laboratuvar, hematopatolojik, sitogenetik ve diğer çalışmalar.

3.     Deneysel hematoloji; Moleküler biyoloji, biyokimya, farmakoloji, hücre kültürü vb. çalışmalar, hayvan deneyleri, vb.

Aşağıda belirtilen nitelikteki çalışmalar ödüle aday olamazlar:

  • Yurtdışında yapılmış çalışmalar
  • Çalışmanın belkemiğini oluşturan yöntemin yurtdışında gerçekleştirildiği çalışmalar
  • Ulusal ya da uluslararası bir dergide kongrenin yapıldığı takvim yılından daha önce yayımlanmış çalışmalar
  • Başka bir sunumda daha önce ödül almış olan çalışmalar.

Bildiri Değerlendirme Hakemleri: Hakemler kongre sekreterleri tarafından belirlenir. THD bilimsel alt komite başkan ve sekreterleri, kongrede yer alan konuşmacı ve oturum başkanları ve konusunda uzman kişiler bu hakemler arasında yer
alır. Her konu başlığı altında en az 5 hakem bulunur. Kongreye gönderilen bildiriler bu hakemler tarafından değerlendirilir. Her bildiriye için o bildiriyi değerlendiren hakemlerin verdiği puanların ortalaması verilir. En iyi puan alan bildiriler kongre sekreterleri tarafından konu başlıklarına göre seçilerek kongrede sözlü olarak sunulur. Sözlü sunu olmayan bildiriler poster olarak sunulur ya da yalnızca kongre kitabında yer alır. Bu sonuçlar ayrıca genç katılımcı ödüllerinin belirlenmesinde de kullanılır.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME HAKEMİ PUANLAMA ÖLÇÜTÜ

Puan

Sıralama

Açıklama

100

En iyi

En iyi 6 bildiri içinde yer alabilir.

90

İyi

Kesinlikle sözlü sunu olmalı.

70

Orta – İyi

Poster olarak kabul edilebilir, yer varsa sözlü sunu da olabilir.

50

Yetersiz - Orta

Poster olarak kabul edilebilir.

30

Yetersiz

Sadece bildiri kitabında basılı olarak yayınlanmalı.

10

Kabul Edilemez

Kongre ile ilgisiz bir konu ve/veya etik kurallara aykırı. Yazara iade edilmeli.

X

Değerlendirme Red

Çalışma hakemin kliniğinde yapılmıştır. Bildiride hakemin adı vardır. Bildiri ile hakemin ilgili çıkar çatışması vardır.

Ödül Jürisi: Jüri biri THD Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere, ilgili ödül alanlarındaki çalışmaları ile kendilerini kanıtlamış 7 üyeden oluşur. Jüri üyelerini THD Yönetim Kurulu belirler. THD Yönetim Kurulu üyesi bir kişi “Jüri Sekreteri” olarak görev alır. Jüri üyeleri THD bildiri ödülü, Çok Merkezli Çalışma ödülü, Türkçe ödüllerinin tümünü değerlendirip karara bağlamakla mükelleftirler.

Jürinin Çalışma Yöntemi:

1.     Ödüle başvuran ve kongrede sunulmak üzere kabul edilen, bildiri hakemleri tarafından değerlendirilmiş ve ortalama 70-100 puan arasındaki tüm bildiri özetleri, kongre tarihinden en geç 15 gün önce jüri üyelerine ulaştırılır.

2.     Üyeler, Jüri Sekreteri' nin belirlediği gün ve saatte (en geç kongrenin ilk günü) ilk toplantıyı yaparak "ödül aday adayı" olan çalışmalar üzerinde tartışır ve "ödül adayı" olabilecekleri ayırırlar. Ödüle aday çalışmalar "bildiri değerlendirme formu" na geçilerek jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulur.

3.     Jüri üyeleri, yazarları arasında kendilerinin de bulunduğu, ya da kendi birimlerinde yapılmış çalışmaları değerlendiremezler.

4.     Bildiri özeti değerlendirmesinde her bir üye, aşağıdaki özellikleri göz önüne alarak 0-6 üzerinde puanlama yapar: 

Başlığın çalışmayı yansıtması

: 0, 1, 2

Çalışmanın orijinalliği

: 0, 1, 2, 3, 4

Çalışmanın dayanağı ve amacının belirlenmesi

: 0, 2, 4, 6

Yöntem

: 0, 2, 4, 6

Bulguların yorum ve değerlendirmesi

: 0, 2, 4, 6

Ulaşılan sonuç

: 0, 1, 2

Bilime katkı

: 0, 2, 4, 6

Pratik yarar

: 0, 2, 4

Sunum

: 0, 2, 4

En yüksek puan

: 40

5.     En geç kongre bitiminden bir gün önce sonuçlar jüri sekreterine ulaştırılır, jüri sekreteri puanları değerlendirerek çalışmaları aldıkları "ortanca-medyan" puana göre sıralar. Jüri aynı gün toplanarak sonuçları gözden geçirir. Sıralama onaylandıktan sonra hazırlanan tutanak imzalanarak, jüri sekreteri tarafından THD Başkanı' na sunulur. THD Yönetim Kurulu değerlendirir ve ödül alacakları onaylar.

6.     Jüri, ödül dallarının herhangi birinde "ödüle değer çalışma" bulmayabilir. Bu durumda, o dalda o yıl ödül verilmez.

ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA ÖDÜLLERİ 
Ülkemizde klinik ve/veya deneysel hematoloji alanında yapılmış Türkiye kökenli çok merkezli bir çalışmaya ödül jürisi tarafından verilecektir. Bu ödülün amacı ülkemizdeki Hematoloji alanında çalışan klinik, laboratuvar ve akademik merkezlerin belli projeler çerçevesinde bir araya gelerek ortak yayın yapmalarını teşvik etmektir.

EN GÜZEL TÜRKÇE ÖDÜLÜ
Amacı, hematoloji alanında yapılan çalışmalarda Türkçe'nin daha doğru ve daha güzel kullanımını artırmaktır. Bu kategorideki değerlendirme ödül jürisi tarafından yapılır. Jüri tarafından seçilen bir bildiriye "En Güzel Türkçe" ödülü verilir.

GENÇ KATILIMCI ÖDÜLLERİ

Hematoloji alanında çalışma yapan genç bilim insanlarını desteklemek, ulusal kongreye katılımlarını teşvik etmek ve hematoloji alanında daha kaliteli çalışmalar yapılmasını desteklemektir.


Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Hematoloji Kongresinde tıp, yüksek lisans veya doktora öğrencisi, araştırma görevlisi (dal veya yan dal) düzeyinde olan – birinci isim- çalışma ile başvuran ve sözlü sunum yapmak üzere kabul edilen başarılı araştırmacıları desteklemek amacıyla bu değerlendirmeyi yapar. Ödül kapsamında sözlü sunu yapacak ilk isimin bir gece konaklaması ve kaydı THD tarafından karşılanır.

Adaylar bildirilerini elektronik ortamda gönderirken ödüle aday olduklarını belirtmek zorundadırlar. Genç Katılımcı Ödülleri, koşullara uygun çalışmaların birinci yazarı ve sunucusu olana verilecektir.

Genç katılımcı ödül sahipleri bildiri sonuçları açıklandıktan sonra kongreden önce yapılan değerlendirme sonuçları dikkate alınarak kongre başkanı ve sekreterleri tarafından belirlenir ve THD web sayfasından duyurulur.
Ödül sayısı ve miktarı her sene THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Bu ödüle aday olanlar, çalıştıkları kurumlardan alacakları, güncel çalışma durumlarını gösteren bir belgeyi THD Ofis adresine faks ya da e-posta ile göndermelidirler. Belgesiz başvurular kesinlikle işleme alınmayacaktır.
Bu yönerge THD yönetim kurulu tarafından yürütülür.