Merhaba,
Label

Araştırma Projelerine Destek Programı

Sayın Üyemiz;

Türk Hematoloji Derneği Araştırma Projelerini Destekleme Programı Yönergesi aşağıda bulunmaktadır.Başvuru formu ve ekleri aşağıdaki adrese gönderilecektir. 


TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ OFİSİ

Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mahallesi Fahreddin Paşa Sokak (Eski 613.Sok)
No:8 06550 Çankaya-ANKARA

 

 

THD ARAŞTIRMA PROJELERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI YÖNERGESİ

 

Tanım:

Türk Hematoloji Derneği (THD), Klinik Hematoloji, Laboratuvar Hematoloji ve Deneysel Hematoloji alanlarında yürütülecek veya yürütülmekte olan bilimsel araştırma projelerini destekler. Bu program sadece araştırma için gerekli tüketilebilir malzeme desteğini kapsar. Demirbaş alımlarına ilişkin giderler bu program dışında bırakılmıştır. Çalışmanın ana kısmını oluşturmamak kaydıyla bazı testler Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden hastane veya yetkin laboratuvarlardan satın alınabilir. Proje bağlamında ücretli kişi çalıştırılamaz.

Programdan yararlanabileceklerin nitelikleri:

  1. THD asil üyesi olmak, üyelik koşullarını yerine getirmiş olmak
  2. Desteğe aday olanların başvuru formu ve eklerini eksiksiz doldurmaları ve istekte bulunacakları tüketilebilir malzemelerin proforma faturalarını sağlamaları zorunludur
  3. Halen THD destekli tamamlanmamış projesi bulunan üyeler ve eski proje raporlarını göndermeyen üyeler bu destekten yararlanamaz.

Destek miktarı ve sayısı:

THD Yönetim Kurulu her yıl desteklenecek proje sayısını ve bütçesini belirler.

Desteğe Başvuru:

THD tarafından THD bülteni, THD web sayfası ve diğer yazılı duyurular ile ilan edilen başvuru tarihlerine kadar gerekli form doldurulur. Yaş sınırı yoktur. Ancak yönetim kurulu uygun görürse her yıl bu program için belirlediği bütçenin yarısını 41 yaş ve altı araştırıcılar için ayırır. İstenilen belgeler ile en az 3 teklifi kapsayacak şekilde proforma faturaları eklenerek THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurulur. Formlar THD web sayfasından sağlanabilir.

Değerlendirme:  

THD Yönetim Kurulu başvuru tarihinin bitiminden itibaren ilk bir ay içerisinde toplanarak başvuruları değerlendirir. Uygun bulunan projeler değerlendirmek üzere en azından iki hakem/danışman görüşüne sunulur. Raporlar doğrultusunda gerekirse araştırmacıdan belgeleri yeniden düzenlemesi veya ek belge sağlaması istenebilir. Değerlendirme sonuçları en geç 9 ay içerisinde başvuru sahiplerine bildirilir. Seçilen projeler THD bülteninde veya THD web sayfasında açıklanır.

Desteğin verilmesi:

Araştırma projesi desteğinin kabul edilmesinin ardından istenilen tüketilebilir malzemeler THD tarafından satın alınır. Malzemeler araştırıcı tarafından elden teslim alınır ve fatura imzalanır.  Ödeme THD Saymanlığınca imzalı fatura karşılığında gerçekleştirilir.

Proje Süresi: 18 (on sekiz) aydan uzun olamaz.

Desteğin izlenmesi:

Araştırıcılar altı ayda bir istenilen formata uygun şekilde bir gelişme raporu hazırlamakla yükümlüdürler. Bu raporlar THD Araştırma Sekreteri tarafından incelenir, THD Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu’nun bir üyesi araştırma yerini ziyaret ederek projenin gidişini denetleme hakkına sahiptir.

Sonuçlandırma:

Proje, proje bitirme raporunun THD Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi ile sonlandırılmış olur. Araştırma sonuçlarının her türlü sözlü veya yazılı sunumunda THD desteğinin adı ve numarası ile belirtilmesi gereklidir. Araştırıcıların çalışmaların ön sonuçlarını TJH’de yayınlanması arzu edilir.

Destek Kapsamına Girenler:

  1. Kimyasal malzemeler
  2. İmmünolojik, moleküler, biyokimyasal analiz kitleri.
  3. Moleküler çalışmalar için reaktif, prob. Primer vb. malzemeler
  4. Bir defa kullanıma özgü plastik, cam laboratuvar gereçleri(tüp, pipet, kolon vb)
  5. Bilgisayar programları (orijinal veya yazılımı Türkiye’de gerçekleşmiş)
  6. Klinik araştırmalarda kullanılabilecek ilaç ve diğer tüketilebilir malzemeler.
  7. Uygun görülürse hastanelerden ve yetkin laboratuvarlardan alınan SUT’a uygun test hizmeti.