Merhaba,
Label

Desteklenmiş Bilimsel Araştırma Projeleri

 

 

2004
6 Proje Başvurusu Yapıldı. 1 Proje Geri Çekildi, 5 Proje Kabul Edildi.

Dr. Lebriz Yüksel Soycan
THD Pediatrik Hemato -Onko Alt Komitesi
“Türk Bfm Grubu Ulusal (Tr-ALL Bfm 2000) ve Uluslararası Çok Merkezli (ALL Ic-Bfm 2002) Çalışmalarındaki Verilerin Elektronik Ortamda Toplanması ve Değerlendirilmesi”

Dr. Ayşen Timurağaoğlu
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
“ Multiple Miyelomada Heterozigozite Kaybı ve Mikrosatellit İnstabilite”

Dr. Işınsu Kuzu
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Patoloji ABD
“ Lenfoma Konsültasyon Zinciri: Türkiye'de Lenfoma Tanı Standardizasyonu ve Dağılımını Sağlama Amaçlı, Çok Merkezli, İleriye Dönük Klinikopatolojik Çalışma”

Dr. Ender Soydan
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
“Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Sonrası Aseptik Femurbaşı Nekrozu Gelişen Hastalarda Vitamin D Reseptor Gen Polimorfizmi”

Dr. Selin Aytaç Elmas
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
“ Dissemine İntravasküler Koagulasyonlu Çocuk Hastalarda Serum Tafi Aktivite, Antijen ve VEGF Düzeylerinin İncelenmesi”

2005
6 Proje Başvurusu Yapıldı. 2 Proje Geri Çekildi, 4 Proje Kabul Edildi.

Dr. Mutlu Arat
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
“AML’li Hastalarda Flt-3 Duplikasyon ve Mutasyonlarının Saptanması”

Dr. Fahri Şahin
Ege Üniv. Tıp Fak.
“Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi Olan Ccrf-Cem’de Sitozin Arabinozid ve L-Asparajinaz’ın Ardışık Kullanımı, Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması”

Dr. Müge Aydın Sayitoğlu
İstanbul Üniv. Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü“
Wint Sinyal İleti Yolunda Görevli Wnt10b ve B-Katenin Genlerin Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) Hastalarındaki Ekspresyonu ve Metilasyonlarının Araştırılması”

Dr. Aziz Polat
Pamukkale Üniv. Tıp Fak.
“Talasemik Kardiyomiyopatinin Tanı ve İzleminde Beyin Natriüretik Peptid (Bnp) in Yeri”

2006 I. Dönem
11 Proje Başvurusu Yapıldı. 2 Proje Geri Çekildi, 2 Proje Reddedildi, 7 Proje Kabul Edildi.

Dr. Önder Arslan
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
“Bypass Cerrahisinde Kullanılan Eritrosit Süspansiyonunun Filtre Edilmemesinin Ameliyat Sonrası Komplikasyonlara Etkisi”

Dr. Lale Olcay
S.B. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi , Pediatrik Hematoloji Bölümü
“Kongenital Nötropenilerde Ela2 Ve Gfil Gen Mutasyonları ve Bunun Hücre Ölümü ve Diğer Bazı Hücre Fonksiyonları İle İlişkisi”

Dr. M. Akif Yeşilipek
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fak. , Pediatrik Hematoloji
“Yenidoğanlarda Ortak Hücre Anemisinin Taranması”

Dr. Sarper Diler
İstanbul Üniv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD ve Kemik İliği Bankası
“Akut Lenfoblastik Lösemide İnhibitör ve Aktivatör Kır* lerin Rolü.(Kır* Killer Cell Immunologlobulin Like Receptor)”

Dr. Güray Saydam
Ege Üniversitesi Tıp Fak. İç Hastalıkları ABD
“Erken Evre Mikozis Fungodies Olgularında Periferik Kan Monunükleer Hücrelerinde Sitokin Gen Polmorfizmin Araştırılması”

Dr. Sevinç Yılmaz
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji BD
“Tavşanlarda İskemi - Reperfüzyon Hasarının, Periferik Kanda Kök Hücrelerin Açığa Çıkmasına Etkisi ve Bu Etkide Sitokinler İle Büyüme Faktörünün Rolü”

Dr. Hale Ören
Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Pediatrik Hematoloji BD ve Arlab Laboratuvarları
“Talasemi Majörlü Hastalarda Taurinin Kardiyak Fonksiyonları Üzerine Etkisinin Araştırılması.”

II. Dönem
12 Proje Başvurusu Yapıldı. 3 Proje Geri Çekildi, 1 Proje Reddedildi, 8 Proje Kabul Edildi.

Dr. Gülsan Türköz Sucak
Gazi Ünv. Tıp Fak. Hematoloji BD
Hematopoetik Kök Hücre Nakli Uygulanmış Hastalarda Nakil Öncesi Demir ve Oksidatif Stres “Parametrelerinin Nakil İlişkili Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Retrospektif Analiz”

Dr. Hatice Şanlı
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji BD
“Oral Kronik Fraft Versus Host Hastalarında Tnf Alfa Gen Polimorfizmi ve Periodontal Bulgular İlişkisi”

Dr. Yıldız Yıldırmak
Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
“B- Talasemi Major ve Talasemi Taşıyıcı Hastalarda Lenfosit Alt Grupları, Treg Hücreler ve Fox B3 Düzeyleri”

Dr. Filiz Vural
Ege Ünv. Tıp Fak. Hematoloji BD
“Kronik Myeloproliferatif Hastalık Tanılı Hastalarda Faktör V Lıeden Protrombin Gen Mutasyonu Durumunun Saptanması ve Trombozla İlişkisi”

Dr. Buket Kosova
Ege Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Biyoloji ABD
“Lösemi Hücre Serilerinde Stat3, Stat5a ve Stat5b Ekspresyonlarının Modifiye Sirna'larla Kalıcı Olarak Baskınlanması ve Apoptozun İndüklenmesi”

Dr. Fatmahan Atalar
İstanbul Ünv. Detae Genetik ABD
“Akut Myeloid Lösemi'de Igf Sisteminin Komponentlerini Oluşturan Genlerin Igf-1 ve 2 (Insulin-Like Growth Factor 1 ve 2) İle Reseptörlerinin Ekspresyonu: Apoptoz İle İlişkileri”

Dr. Merih Kızıl
Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Hematoloji BD
“Multipl Miyelomada Hücre Döngüsünde Rol Oynayan Siklin Bağımlı Kinaz ve Retinoblastonam İle Deoksifikasyon Enzimlerinden Glutatyon S Transferazın Metilasyon Analizi”

Dr. Sinem Civriz Bozdağ
Ankara Ünv. Tıp Fak. Hematoloji BD
“Stabil Angina Pektoris Nedeni İle Koroner Anjiografi Yapılan Hastalarda Vonwillebrand Faktör ve Adamts13 Enzim Düzeyinin Seyri”

2007
10 Proje Başvuru Yaptı 10 u da Kabul Edildi.

Dr. Nilay Şentürk
Pamukkale UTF Hematoloji BD
“Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma Immunofenotipleri İle Apoptotik Indeks, Proliferatif Indeks,O6-Metilguanin Dna Metiltransferaz Metilasyon Profili Arasındaki İlilşki”

Dr. Ferit Avcu
GATA Hematoloji BD
“Behçet Hastalarında Proteazom Inhibitorü Bortezomibin T-Lenfositlere Etkilerinin in vitro Olarak Incelenmesi”

Dr. Cengiz Yakıcıer
Bilkent U. Moleküler Biyoloji Bol, Akdeniz UTF Hematoloji BD ortak projesi
“Lösemi Tanı ve Takibinde Kullanılan Füzyon Gen Ürünlerinin Çatallı DNA Teknolojisi Kullanılarak Kantitatif Olarak Belirlenmesi”

Dr. Alev Akyol Erikçi
GATA Haydarpaşa Hematoloji BD
“Idiopatik Trombositopenik Purpuralı Hastalarda Regulatuvar T Lenfositler”

Dr. Barış Kuşkonmaz
HUTF Pediatrik Hematoloji BD
“Çoçukluk Çağı Hematolojik Kanserlerinde Ras Gen Mutasyonlarının Sıklığı ve Prognostik Onemi”

Dr. Muhit Özcan
AUTF Hematoloji BD
“Multiple Miyeloma Hastalarında Doku Faktörünün Tedavilerle ve Trombotik Komplikasyonlarla İlişkisi”

Dr. Mutlu Arat
AUTF Hematoloji BD
“Otolog Periferik Kök Hücre Ürününde Bakteri Kontaminasyon Riski ve Aşamasının Saptanması”

Dr. Fahri Şahin
Ege Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD
“Rapamisinin Myeloid Lösemikhücre Dizisi Olan K562'de Mtor Üzerinden Metotreksat Duyarlılığına Etkisinin Araştırılması”

Dr. Hayri Özsan
Dokuzeylül ÜTF Hematoloji BD
“Lösemik Kök Hücrelerde Erken Embriyonik Kök Hücre Transkripsiyon Faktörlerinin Ekspresyonunun Araştırılması”

Dr. Şule Mine Bakanay
AUTF Hematoloji BD
“Miyelodisplastik Sendrom (MDS) Tanılı Hastalarda HLA-Hastalığa Yatkınlık ve HLA-Tedaviye Yanıt İlişkisinin Araştırılması”

2008
10 Proje Başvurusu Yapıldı, 5’i Kabul Edildi.

2008-08NHT/111 Dr. Nur Hilal Turgut/DEÜTF “Multıpl Myelomda Bortezomibin p53 aracılıklı etkinliğinin ölçülmesi.”

2008-06ŞZA/109 Dr. Şahika Zeynep Akı/GÜTF “Allojeneik Hematopoetik Kök Hücre Nakil Alıcılarının Uzun Dönem Takiplerinde Demir Parametreleri ile Fibrojenik Mediyatörler Arasındaki İlişki”

2008-01YB/051 Dr. Yusuf Baran/İzmirYTE “Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları, Etkinleştirilen Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Bu Mekanizmalar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri”

2008-2NA/074 Dr. Nejat Akar/AÜTF “Soluble EPCR düzeyleri yüksek olan ancak EPCR geni 3. ekson 23 bç insersiyonu taşımayan trombozlu olgularda yeni mutasyon aranması”

2008-3EY/075 Dr. Erkan Yılmaz/AÜTF “Trombin Reseptörü (PAR1) Geninin Vasküler Hastalıklarda Taranması”

2009
16 Proje Başvurusu Yapıldı,4’ü geri çekildi, 7’si Kabul Edildi.

2009/02AD Ayhan Dönmez 'Bir gece buzdolabında bekletildikten sonra -80oC de doğrudan dondurularak saklanan çevresel kök hücre ürünlerinde canlı CD34+ hücre oranları’

2009/03MC Mustafa Çetin ‘Human umblikal ven endotel kültüründe TNF-alfa ve bakteriyel endotoksine cevap olarak endotelyal mikropartiküller üzerine Adrenomedüllinin etkisi’

2009/07GEP Gülsüm Emel Pamuk ‘Multıpl Miyelomlu Hastalarda CD14+CD16+ Monositlerdeki TOLL-LIKE RESEPTÖR (TLR) Ekpresyonunun Değerlendirilmesi’

2009/8UO Uğur Özbek ‘B Hücreli Akut Lenfoblastik Lösemilerde PAX5 Geninin Araştırılması’

2009/09FU Fikriye URAS ‘İnsan ve fare trombositlerinde Gas6 (Growth arrest spesific protein 6) varlığının araştırılması’

2009/16NO Nazan Özsan ‘Diffüz büyük B hücreli lenfoma olgularında FISH yöntemi ile MYC ve BCL-2 translokasyonlarının araştırılması’

2009/15MT Mahmut Töbü ‘Multipl Myelom Olgularında Talidomide Bağlı Tromboza Yatkınlıkta TAFI'nin Rolü’

2010
19 Proje Başvurusu Yapıldı. 10 Proje Kabul Edildi.

Dr. Nejat Akar
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji
“F5 Geninde Yer Alan Polimorfizmlerle Haplotiplerin Oluşturularak FVL Homozigotluğunda
Tromboz Oluşumuna Etkilerinin Belirlenmesi”

Dr. Hilal Özdağ
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
“Türk Tromboz Hastalarında Plazminojen Geninin Denatüre Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (DHPLC) ile Mutasyon Analizi”

Dr. Şule Ünal
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji BD
“Primer ve sekonder hemofagositik lenfohistiositozlu hastalarda SOCS1,SOCS,JAK gen ekspresyonları ve interlökin 9 seviyeleri:hemofagositik lenfohistiositozda durdurulamayanimmün yanıtı aydınlatmada yeni bir hedef SOCS genleri olabilir mi?”

Dr. Erdal Karaöz
Kocaeli Üniversitesi,Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi
“ İnsan Kemik İliği,Kordon Kanı ve Adipoz Doku-Kaynaklı Mezenkimal kök hücrelerin T hücreleri üzerine Bağışıklık baskılayıcı özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi”

Dr. Rauf Haznedar
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
“Hematopoietik Kök Hücrelerde Bazı Çekirdek Proteinlerin İfade ve Dağılımları ile Telomeraz Aktivitelerinin Belirlenmesi”

Dr. Ekrem Ünal
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
“Çocukluk Çağı Akut lenfoblastik lösemisi Olgularında tanı alanında alınan osteoprotegerin reseptör aktivatör nükleer kappa B ligand ve çözünebilir CD40 ve CD 40 ligantseviyesinin prognozdaki önemi”

Dr. Önder Arslan
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı
“Kronik transfüzyon ihtiyacı olan talasemi hastalarının kan grubu genotiplerinin belirlenmesi ve uygun eritrosit transfüzyon stratejisi”

Dr. Semra Paydaş
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji BD
“Non-Hodgkin Lenfomada miRNA Ekspresyonlarının Klinik Önemi”

Dr. Barbaros Şahin Karagün
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hast. ABD
“Akut Lösemilerde micRNA paneli”

2011
14 Proje Başvurusu Yapıldı. 6 Proje Kabul Edildi.

Dr. Yusuf Baran
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
“Kafeik Asit Fenil Ester Ve Gosipolün P53 Delesyonu Olan Kronik Lenfositik Lösemi Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi”

Dr. İlknur Kozanoğlu
Başkent Ü.Adana Uygulama ve Arş.Hast. Hematoloji BD
“Gibbeleik Asitin İnsan Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerde Proliferatif, Differansiyasyon ve İmmunosupresif Fonksiyonları Üzerine Etkilerinin Araştırılması”

Dr. Şahika Zeynep Akı
Gazi ÜTF Hematoloji BD
“Allojeneic Kök Hücre Nakli Sonrası Verici Atak Hastalığı Gelişen Hastalarda Plazma Endotel Ve Platelet Kaynaklı Mikropartikül Düzeylerinin Klinik Önemi”

Dr. Ergül Berber
T.C.İstanbul Arel Ün. Fen EDB Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
"Von Willebrand Faktör Geninin Moleküler Genetik Analizi ile Türk tip 2 Von Willebrand Hastaliginin Genetik Etiyolojisinin Belirlenmesi ve Von Willebrand Hastalığının moleküler patolojisinin analizi”

Dr. H. İsmail Sarı
Pamukkale ÜTF Hematoloji BD
“Multiple Myelomda Risk Grupları İle P-Glikoprotein Ekspresyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”

Dr. Selma Ünal
Mersin ÜTF Çocuk Hematoloji BD
“Akut ve Kronik İmmün Trombositopenik Purpuralı Hastalarda SOCS 1, SOCS3, JAK gen ekspresyonları ve interlökin 9 Düzeyinin Hastalık Patogenezindeki Rolü.”

2012
19 Proje Başvurusu Yapıldı. 1 Proje Geri Çekildi. 4 Proje Kabul Edildi.

Dr. Reyhan Diz Küçükkaya
Bilim ÜTF Hematoloji BD
“KML Dışı Myeloproliferatif Neoplazmalarda MPL 515 L/K ve JAK2-EXON 12 Mutasyonlarının Sıklığı ve Klinik Bulgular İle İlişkisi: Çok Merkezli Bir Çalışma”

Dr. Neşe Yaralı
Ankara Çocuk Sağl.ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji EAH
“Akut Lenfoblastik Lösemi’de (ALL) Kemik İliği Mikroçevresinin İncelenmesi”

Dr. Müge Sayitoğlu
İstanbul Ünv.Deneysel Tıp Arş.Enstitüsü Genetik ABD
“Tüm Genom Dizileme Yöntemi İle Nüks Pediatrik Akut Lenfoblastik Lösemi Hastalarında LEF1 Geni Mutasyonlarının Araştırılması”

Dr. Gülsüm Emel Pamuk
Trakya ÜTF Hematoloji BD
“Fostamatinib'in immün Trombositopeni Tedavisindeki Etki Mekanizması”

2013
13 Proje Başvurusu Yapıldı. 2 Proje Kabul Edildi.

Dr. Uğur Özbek
İstanbul Ünv. Deneysel Tıp Arş. Enstitüsü Genetik ABD
“Yeni Nesil Dizileme Yöntemi ile Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında BCR-ABL Mutasyonlarının Araştırılması”

Dr. Ayhan Dönmez
Ege ÜTF Hematoloji BD
“Serum Lipit Düzeylerinin Hematopoetik Kök Hücre Mobilizasyonu Üzerine Etkisi”

2014
8 Proje Başvurusu Yapıldı. 3 Proje Kabul Edildi.

Dr. Münci Yağcı
Gazi ÜTF Hematoloji BD
Kronik Myelositer Lösemili Hastalarda İmatinib Tedavisinin Risk Skoru ve Derin Moleküler Yanıt Sürelerine Göre Kesilmesi: Çok merkezli, ileriye dönük bir çalışma

Dr. M.Cem Ar
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Hematoloji BD
Kronik Miyeloid Lösemide Kalretikulin Mutasyon Sıklığı ve Kalretikulin Mutasyonlarının Kemik İliğindeki Fibroza Etkisi

Dr. İbrahim Eker
GATA Çocuk Hematoloji BD
Trombosit Süspansiyonlarının %6 Dimetil Sülfoksit (DMSO) Kullanılarak Dondurulması ve -80 Derecede Muhafaza Edildikten Sonra Çözülerek İnvitro Ortamda Fonksiyonlarının Trombin Jenerasyon Testi ile Değerlendirilmesi

2015
9 Proje Başvurusu Yapıldı. 3 Proje Kabul Edildi.

Dr. Zühre Kaya 
Gazi ÜTF Çocuk Hematoloji BD
Fitosterolemili Türk Hastalarda Sterol Taşıyıcı Protein Genlerindeki Polimorfizmlerin İncelenmesi

Dr. Duygu Uçkan Çetinkaya
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü – Kök Hücre Bilimleri ABD
Endoplasmık Retikülüm (ER) Stresi İndükleyen ve Azaltan Kimyasalların Mezenkimal Kök Hücrelerin Proliferasyonu ve Farklılaşma Kapasitesindeki Rolünün Araştırılması

Dr. Turgut Ulutin
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Tıbbi Biyoloji AD
Tip 2 Diabetes Mellitus'lu Hastalarda Trombosit Fonksiyon Belirteçleri ve Mitokondrial DNA 4977 Delesyonu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi

2016
17 Proje Başvurusu Yapıldı. 3 Proje Kabul Edildi.
Dr. Fatih Kocabaş
Yeditepe Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
“Ex Vivo Hematopoietik Kök Hücre  (HKH) Çoğaltılmasında Etkili Meis1 İnhibitörlerinin Araştırılması”

Dr. Can Küçük
Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Uluslararası Biyotıp ve Genom Enstitüsü
“SOX7 Geninin Multipl Myelom Oluşumundaki Tümör Baskılayıcı Rolünün Ve Prognozla İlişkisinin İncelenmesi”

Dr. Hilal Özdağ
Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü
“Çocukluk Çağı Akut Lenfoblastik Lösemili Hastaların Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Stromal Hücrelerinin Blastlarla Etkileşimi Sonrası Transkriptom Analizi”

2017
12 Proje Başvurusu Yapıldı. 6 Proje Kabul Edildi.

Yelda Tarkan Argüden
İstanbul Ü. Cerrahpaşa TF Tıbbi Biyoloji AD
“Miyelodisplastik sendromda ve lösemilerde mir146a'nın TGF-B sinyal regülasyonundaki olü ve 5q delesyonu ile ilişkisinin incelenmesi”

Beyhan Durak Aras
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik AD
“İzole 13q Delesyonu Saptanan Kronik Lenfositik Lösemi Vakalarında Retinoblastoma Gen Delesyonunun Prognoza Etkisinin Değerlendirilmesi”

Namık Yaşar Özbek
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Sağlık Uyg.Arş.Merkezi Hematoloji Kliniği
Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda Kemoterapinin Regulatuar T Hücrelere Etkisi

Şule Mine Bakanay Öztürk
Atatürk EAH Hematoloji Kliniği
“Sistemik Mastositoz Ulusal Kayıt Çalışması”

Eren Gündüz
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji BD
“Castleman Hastalığı Kayıt Çalışması”

Tuba Hilkay Karapınar
Dr.Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi EAH Çocuk Hematoloji Kliniği
“Akut lenfoblastik lösemili çocuklarda serum asparaginaz aktivitesinin farmakokinetik olarak değerlendirilmesi: prospektif bir çalışma” (geri çekilmiştir)

2018
16 Proje Başvurusu Yapıldı. 3 Proje Kabul Edildi.

Tahir Atik
Ege ÜTF Tıbbi Genetik AD
“Klinik bulgular ile von Willebrand Hastalığı Tip 3 tanısı konulan olguların moleküler etiyolojisinin belirlenmesi ve genotip fenotip ilişkisinin araştırılması”

Şule Ünal Cangül
Hacettepe ÜTF Pediatrik Hematoloji BD
“Shwachman diamond sendromuna neden olan genetik etyolojinin belirlenmesi”

Şükrü Palanduz
İstanbul Üniversitesi İstanbul TF Tıbbi Genetik BD
“Multiple Myeloma’da miR-34a ve Hedef Genlerinin Fonksiyonel Olarak Araştırılması”

2019
12 Proje Başvurusu Yapıldı. 3 Proje Kabul Edildi.

Yeşim Aydınok
Ege ÜTF Pediatrik Hematoloji BD
“Hemoglobinopatilerde T2* Magnetik Rezonans Görüntüleme İle Demir Birikiminin Ölçümünü Uygulanabilir, Tekrarlanabilir ve Güvenilir Olarak Sağlayan Ulusal Ağın Kurulması”

Aydan Akdeniz
Mersin ÜTF Hematoloji BD
“Türkiye’de FVII eksikliği ile takipli hastaların demografik ve klinik verileri”

Deniz Yılmaz Karapınar
Ege ÜTF Pediatrik Hematoloji BD
“Çocukluk Çağında Nadir Görülen MDS, JMML ve Relaps/Refrakter AML’li Hastalarda Azasitidin Kullanımının Genetik Etkisinin Araştırılması”

2020
10 Proje Başvurusu Yapıldı. 4 Proje Kabul Edildi.

Aysun Adan
Abdullah Gül Üniversitesi, Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
“Midostaurin Dirençli FLT3-ITD Pozitif Akut Miyeloid Lösemide Sfingozin Kinaz ve Glukozil Seramid Sentazın Direnç Gelişimindeki Rolünün Moleküler Düzeyde Araştırılması”

Fatma Gümrük
Hacettepe ÜTF Çocuk Hematoloji BD
“Trombositopeni Ağırlıklı Shwachman-Diamond Sendromunda Ekzositoz İle İlişkili Yeni Gen Keşfi”

Muhit Özcan
Ankara ÜTF Hematoloji BD
“Otolog Kök Hücre Mobilizasyonu Yapılan Hastalarda Pleriksafor Kullanımının Hemostatik Sistem Üzerine Etkilerinin Araştırılması”

Özlen Bektaş
Karadeniz Teknik Üniversitesi TF Hematoloji BD
“Kronik myeloid lösemi kanser kök hücrelerinde mTOR yolağı aracılığıyla otofajinin rolünün değerlendirilmesi”

2021
11 Proje Başvurusu Yapıldı. 6 Proje Kabul Edildi.2 proje geri çekildi.

Reyhan Küçükkaya
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
“Aterosklerotik Damar Hastalığında Endotel Hücrelerindeki Somatik Gen Mutasyonlarının Rolü”

Müge Sayitoğlu
İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar DETAE Genetik AD
“Bifenotipik Akut Lösemi Hastalarının Genetik Karakterizasyonu”

Özden Hatırnaz Ng
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜTF Tıbbi Biyoloji Bölümü
“Lösemi ve Lenfoma Hastalarında Genetik Yatkınlığın Araştırılması”

Hülya Yilmaz
Ankara ÜTF Hematoloji BD
“Erişkin Akut Miyeloblastik Lösemili Hastalarda Miyeloid Derive Supresör Hücre (MDSC) Düzeylerinin Prognostik Önemi ve T/NK Hücre Alt Tipleri ve Düzeyleri Üzerine Etkisi”

Koray Yalçın
Medicalpark Göztepe Hastanesi Çocuk Hematoloji Bölümü
“Donör T Hücre Yorgunluğunun Hematopoetik Kök Hücre Nakli Üzerine Etkisinin Araştırılması”

Adalet Meral Güneş
Bursa Uludağ ÜTF Çocuk Hematoloji BD
“Pediatrik Vakalarda Philadelphia Benzeri ALL Alt Grubunun Tanımlanması ve Erken Relaps’ın Öngörülmesi”

2022
14 Proje Başvurusu Yapıldı. 8 Proje Kabul Edildi.1 proje geri çekildi.

Tekin Güney
Ankara Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği
“Demir Eksikliği Anemisi Tedavisinde Ferrik Karboksimaltoz ve Demir Sükrozun Oksidan-Antioksidan Etkisi: Yüksek Demir Yüksek Oksidan Yük mü?”

Fatma Burcu Belen Apak
Başkent ÜTF Çocuk Hematoloji BD
“Pediatrik hematopoietik kök hücre nakli olgularında hazırlama rejiminin endojen metabolik bileşenler ve metabolik yolaklar üzerine etkisi”

Hatice Güneş Özhan
Dokuz Eylül Ünv. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi
“Lösemilerde Kişiselleştirilmiş Tedavi için Zebrabalığı Ksenograft Modelinin Oluşturulması”

Nergiz Erkut
Karadeniz Teknik ÜTF
“Kronik Lenfositik Lösemide Katlanmamış Protein Yanıtını Gösteren PERK Sinyal Yolağının Klinik Etkisinin İncelenmesi”

Ender Coşkunpınar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD.
“Kronik Lenfositik Lösemi Hastalarında FCRL Gen Ailesi Ekspresyon Seviyelerinin Prognostik Belirteçler ile Karşılaştırılması ve IgVH Mutasyonu Olup Olmadığının NGS ile Validasyonu”

Tuğrul Elverdi
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Hematoloji BD “Allojeneik Hematopoietik Kök Hücre Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Trec Ve Krec Düzeylerinin Kronik Graft-Versus-Host Hastalığı Ve Nakil Sonuçları İle İlişkisi”

Uğur Özbek
Acıbadem ÜTF Tıbbi Genetik AD
“Akut Miyeloid Lösemi Hastalığının Transkriptomik Analizi”

İbrahim Eker
Afyonkarahisar ÜTF Çocuk Hematoloji Bölümü
“Ülkemizde RhD Varyantlarının Genetik Olarak Tanımlanmasına Yönelik Yöntemin Geliştirilmesi”