Merhaba,
Label

Genç Araştırıcılar İçin Yurt Dışı Desteği

Türk Hematoloji Derneği (THD) Genç Araştırıcılara Kısa Süreli Yurtdışı Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Yönergesi

 Katılım Desteği Başvuru Formu

I.Tanım:

1. THD genç araştırıcıların, klinik hematoloji, klinik laboratuvar hematoloji ve deneysel hematoloji alanlarında yurtdışında yapılacak kısa süreli (10 günden kısa) eğitici bilimsel etkinliklere (kurs, seminer, sempozyum, workshop vb.) katılımını burslarla destekler. Bu destek THD Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek belirli düzeydeki uluslararası hematoloji kongrelerine sözlü bildirilerin (ASH için Poster bildirileri) kabul edilmiş kişiler için de geçerlidir.

2.Her yıl bu amaçla kaç burs verileceği, THD Yönetim Kurulu tarafından bütçe olanaklarına göre önceden saptanır ve THD Bülteni veya THD web sitesinde ilan edilir.

3. Adaylar yılda 2 kez (Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde) bir sonraki dönem için başvuruda bulunurlar.Üst düzeydeki bir kongreye bildirisi kabul edilmiş kişi, için de bulunulan dönem için de burs desteği isteyebilir.

4. Destek, ulaşım giderleri, konaklama(yatak+kahvaltı) giderleri ve kayıt ücreti şeklindedir. Kayıt ücreti dışında kalan giderler için adaylara Avrupa için 1.500 USD verilir. Döndüğünde aday, 1ay içinde,giderlerin belgelerini, katıldığı etkinliğe ilişkin bir rapor ile birlikte THD’ ye sunmak zorundadır. Kongre bildirisi için destek alanların rapor hazırlama zorunluluğu yoktur.

5. Adaylar ekteki başvuru formunu doldurarak gerekli belgelerle THD Yönetim Kurulu Araştırma Sekreterliğine başvurur. Adaylar arasından seçim Araştırma Sekreterinin ön hazırlığından sonra 3 kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri THD Başkanı, Araştırma Sekreteri ve bir Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Son kararı THD Yönetim Kurulu verir. Jüri gerek gördüğünde adayları görüşmeye çağırabilir.

II. Başvuru Koşulları:

1. 41 yaşından gün almamış olmak.
2. Tıpta uzman ya da hematoloji ile ilişkili bir temel dalında doktora yapmış olmak.
3. THD üyesi asıl üye olmak.
4. Bir eğitim kurumunun (Üniversite, GATA, Sağlık Bakanlığı, SSK, vb. ) klinik ya da laboratuvarında görevli bulunmak.
5. Adayın katılacağı bilimsel etkinlik hematoloji ya da hematolojiyle yakından ilişkili bilim dallarında olmalıdır.
6. Aday katılacağı bilimsel etkinliği izleyebilecek derecede yabancı dil bilmelidir.
7. Sözlü bildiri ya da poster bildirisi ile başvuran adayların çalışmalarının tümüyle yurt içinde yapılmış olması ve bildiri özetinde adayın birinci isim olması zorunludur.
8. Aday bu etkinliğe katılım için bir başka kaynaktan destek sağlamamış olmalıdır.
9. THD’nin bursundan yararlanan aday 2 yıl geçmeden yeniden başvuruda bulunamaz.

III.Adaylardan İstenen Belgeler:

1. Doldurulmuş Başvuru Formu
2. Curriculum vitae ve yayın listesi
3. Yabancı dili etkinliği izleyebilecek derecede bildiğini gösterir belge (KPDS, TOEFL,Diploma,vb.)
4. Çalıştığı kurum ya da birim akademik kurulu, başkanı ya da sorumlusu tarafından onay yazısı.
5. Nitelikleri yukarıda belirtilmiş bilimsel etkinliklere katılacaklar için:
a. Etkinlik ile ilgili belge, varsa davet mektubu ya da kaydolduğunu gösterir belge.
b. Halen üzerinde çalıştığı ya da içerecek şekilde, bilimsel etkinliğe katılım gerekçesini ayrıntılı anlatan, 12 daktilo sayfasını aşmayacak bir kompozisyon yazısı.
6. Bildiri ile kongreye katılacaklar için bildirinin sözlü ya da poster şeklinde kabul edildiğini belirten belge