SUT düzeltmesi hakkında açtığımız davamız sonuçlandı

02.08.2016

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Sağlık Bakanlığı aleyhine derneğimiz 03.07.2013 tarihinde 04.05.2013 tarihli 28637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Uygulama Tebliğinin (SUT) 3. maddesinin iptali konusunda dava açmıştı. Bu maddede yer alan “ Moleküler tetkik bedelleri sadece sözleşmeli/protokollü üçüncü basamak sağlık hizmetleri sunucularınca Genetik Tanı Merkezinde yapılması halinde ve bünyesinde Genetik Tanı Merkezi ruhsatı/Geçici Çalışma izin belgesine sahip laboratuarı bulunan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır” ibaresi itirazımız üzerine 04.05.2013 tarihinde SUT’da düzeltilmişti. İtirazımız sonucu SUT ek EK -2/B Listesinde 9.C moleküler tetkikler başlığı altında yer alan ilgili madde, moleküler tetkikler sözleşmeli /protokollü üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması şartı halinde ayrıca genetik tanı merkezlerince yapılması aranmaksızın kurum tarafından bedeli ödenir hale getirilmiştir. 25 Temmuz tarihinde mahkeme sonuçlanmış ve Danıştay 15.Dairesinin 2013/9727 E.,2016/1048 K.sayılı mahkeme kararı ile THD davayı kazanmıştır.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu