THD Bilimsel Alt Komite ve Çalışma Grubu Toplantıları

28.10.2017

Türk Hematoloji Derneği’nin Değerli Üyeleri,

43. Ulusal Hematoloji Kongremiz kapsamında 2 Kasım 2017 günü yapılacak Bilimsel Alt Komite ve Çalışma Grubu toplantıları programları aşağıda yer almaktadır. Tüm katılımcılarımızı davet eder, kongrede görüşmek üzere saygılarımızı sunarız.

Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu


THD JACIE ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI

Tarih: 02.11.2017
Yer: Sözlü Sunu-A Salonu
Saat: 20:00-21:00
Açılış: Meltem Kurt Yüksel
*JACIE Yeni Versiyonda Öne Çıkan Değişiklikler İlknur Kozanoğlu
*Ulusal JACIE İşbirliği Projesi Güncel Durum Songül Tepebaşı
*Yaşanan Güçlükler ve Çözüm Önerileri Can Boğa
*Tartışma ve Kapanış

NADİR HEMATOLOJİK HASTALIKLAR BAK TOPLANTISI
Tarih: 02.11.2017
Yer: Sözlü Sunu-C Salonu
Saat: 20:00-21:00
1. THD projesi olarak sunulan kayıt çalışmalarının detaylarının
görüşülmesi ve THD üyeleriyle paylaşılması ve katılan üyelere çalışma ile
ilgili sunum yapılması
- Çok merkezli Sistemik mastositoz hastalarının ve Castleman hastalarının
kayıt çalışması ve hedefler
2. 2018 yılı içinde uzmanlara yönelik olarak yapılan hafta sonu kurslarının
devamı ve kurs gündeminin tartışılması ( katılan THD üyelerinin de
önerileri alınarak aşağıda belirlenen gündem konuları değiştirilebilecektir)
- Periferik T hücreli Lenfomalar
- Hairy cell lösemi
- Nadir faktör Eksiklikleri
- Trombotik Mikroanjiopatiler

MULTIPL MYELOM BAK TOPLANTISI
Tarih: 02.11.2017
Yer: Adriatic Salonu - 4
Saat: 20:00-21:00
1) Kılavuz Güncellemesi
2) Ek Çalışma Önerileri

HEMOGLOBİNOPATİ ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI
Tarih: 02.11.2017
Yer: Uzmanına Danış Salonu
Saat: 20:00-23:00
20:00-21:30 Onaylanmış Projelerin Durum Raporlarının Sunulması
Oturum Başkanları: Hakan Özdoğu, Canan Vergin
Açılış: Tülin Tiraje Celkan
Proje 1: Ülkemizde Talasemi Hastalarının İzleminde Hekimlerin Takip ve Tedavi Karar Eğilimlerinin Belirlenmesi,
Anket Çalışması (Şule Ünal)
Proje 2: Orak Hücreli Anemili Hastalarda Hidroksiüre Tedavisine Uyum ve Cevabın Değerlendirilmesi, Gözlemsel İlaç
Çalışması (Selma Ünal)
Proje 3: Beta Talasemi Hastalarında Hastalık Komplikasyonları ve Psikososyal Etkileri (Yeşim Aydınok)
Proje 4: Talasemi Majorlu Olgularda Yaşam Süresi Analizi (Mehmet Akif Yeşilipek)
Proje 5: Orak Hücre Hastalığına Oral Suplement L-Glutamin'in Dolaşan Endotelyal Hücreler ve Endotelyal
Mikropartiküller Üzerine Etkisi (Can Boğa)
Proje 6: Erişkin Orak Hücre Hastalarında Hematopoetik Kök Hücre Naklinin Fertilite Üzerine ve Üremeye Yardımcı
Yöntemlere Etkisi (Can Boğa)
Proje 7: Orak Hücreli Anemi Hastalarında Kronik Komplikasyonların Gelişiminin İzlenmesi ev Etki Eden Faktörler
(Eyüp Naci Tiftik)
Proje 8: Demir Şelasyonunun 2000’li Yıllarda Uzun Süreli Demir Kontrolü ve Büyüme-Gelişme Üzerine Etkileri (Yeşim
Aydınok)
21:30-22:30 Yeni Proje Önerilerinin Değerlendirilmesi
Oturum Başkanları: Türkan Patıroğlu, Nilgün Sayınalp
22:30-23:00 Toplantı Gündeminin Özetlenmesi, Bir Sonraki Toplantı İçin Görüş Ve Öneriler
Yeşim Aydınok, Selma Ünal

HEMOFİLİ BAK TOPLANTISI
Tarih: 02.11.2017
Yer: Sözlü Sunu-B Salonu
Saat: 20:00-21:00
Konu: Yeni tanı hemofili-A tanılı
hastalarda inhibitörden korunma
stratejileri

LENFOMA BAK TOPLANTISI
Tarih: 02.11.2017
Yer: Adriatic Salonu - 3
Saat: 20:00-21:00
Lenfoma Tanı ve Tedavi Kılavuzu;
1) Periferik T Hücreli Lenfoma -Güldane Cengiz Seval
2) Diffüz Büyük B Hücreli lenfoma -Funda Pepedil
3) Foliküler Lenfoma -Osman Kara
4) Marginal Zon Lenfoma -Tayfur Toptaş
5) Mantle Hücreli Lenfoma -Elif Birtaş
6) Hodgkin Lenfoma -Özgür Mehtap
7) Kronik Lenfositer Lösemi- Deniz Gören Şahin