7. KİTKHT BASIN BİLGİLENDİRME NOTU

12.03.2012


7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi

8–10 MART 2012

Miracle Otel – ANTALYA
Basın Toplantısı Katılımcıları: Teoman Soysal, Muzaffer Demir, Mutlu Arat, Mehmet Ertem, Fatma Oğuz Savran, Selim Çorbacıoğlu, Ahmet Elmaağaçlı


7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Daveti

Hematopoetik kök hücre nakli ve kök hücre tedavileri konusunda her zaman yol gösterici olan Türk Hematoloji Derneği, Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi’nin yedincisini bu sene 8-10 Mart 2012 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştiriyor. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri kongremiz, benzerleri arasında Amerika ve Avrupa’dan sonraki en büyük üçüncü kongre olma özelliğini korumaktadır. Hematopoetik kök hücre nakli ve kök hücre tedavileri her geçen gün önemini arttırmaktadır. Ülkemizde de şu anda European Group For Blood and Marrow Transplantation (EBMT) üyesi 34 hematopoetik kök hücre nakli merkezi mevcuttur ve bu sayı yıllar içinde giderek artmaktadır. Ayrıca uluslararası düzeyde en saygın akreditasyon belgesi (JACIE akreditasyonu) alabilmiş kök hücre nakli merkezlerimiz de mevcuttur.
Ünitelerin başarısında hekim, hemşire ve diğer görevlilerin tümünün emeği, eğitimi ve bilgilerinin güncellenmesinin önemli rol oynadığı bir gerçektir. Tıbbın pek çok alanında olduğu gibi hematopoetik kök hücre nakli de sürekli gelişme göstermekte, temel bilgilerden uygulama yöntemlerine, endikasyonlardan komplikasyonlara pek çok konuda yeni bilgilere ulaşma ve günlük uygulamalarımıza yansıtma zorunluluğu ile karşı karşıya kalmaktayız. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongreleri yıllardır bu noktada önemli bir gereksinime yanıt vermektedir. Kongre programında bu sene ilk olarak JACIE Transplant Merkezi Hazırlık Kursu’nu yapıyoruz. EBMT yetkilileri tarafından önemli bilgilerin yansıtılacağı ve ülkemizdeki merkezlerin konu ile ilgili deneyimlerinin de paylaşılacağı bu kursa hematopoetik kök hücre nakli ünitelerinde görevli ya da görev alacak hekimler katılabilir. Verilerin doğru toplanması bir diğer önemli konudur ve bu amaçla ProMISe Kursu’nun üçüncüsünü düzenliyoruz. Bu kursa hekimler, hemşireler veya klinik veri sorumluları katılabilir. Bunların yanı sıra, nakil merkezlerinde önemli rol oynayan ve merkezin başarısında etkin olan hemşirelerimizi de unutmadık. EBMT ve Onkoloji Hemşireliği Derneği ile işbirliği yaparak 3. EBMT/ THD Kök Hücre Transplantasyonu Hemşireliği Kursu düzenliyoruz. Bilimsel programda, erişkin ve pediatrik kök hücre nakli konuları her yönüyle tartışılıp çok değerli bilim insanları tarafından güncel veriler sunulacak. Bu yıl programda yer alan multipl miyelomda nakil zamanlaması konusundaki tartışma oturumunu kaçırmamanızı öneririm. Ayrıca yurt dışında çalışan ve konularında öne çıkmış değerli “bilim elçisi” meslektaşlarımız yanında uluslararası alanda adını sıkça duyduğumuz yabancı bilim insanları da aramızda olacaklar. Türk Hematoloji Derneği Yönetim Kurulu olarak, bilgilerimizi güncelleyerek, tecrübelerimizi paylaşma fırsatı bulacağımız bu güçlü bilimsel programda, kök hücre nakline gönül veren tüm arkadaşlarımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Teoman Soysal
Türk Hematoloji Derneği ve Kongre Başkanı


7. Ulusal Kemik İligi Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi Yabancı Konu Başlıkları
 • Advances in Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies: Görgün Akpek (University of Maryland Medical Center, Baltimore)
 • Health Related Quality of Life: Are We Lost in K-M Curves?: Stephanie J. Lee (Fred Hutchinson Cancer Center, Seattle)
 • A Transplanter's Nightmare: Relapse of Acute Leukemia After Allo HSCT: Nicolaus Kröger (University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg)
 • Stem Cell Transplantation in Aplastic Anemia/PNH: Regis Peffault de Latour ( Hôpital Saint-Louis, Paris)
 • Post Remission Consolidation After Allo SCT: Fact or Fiction?: Navneet Majhail ( University of Minnesota, Mnneapolis)
 • Allogeneic Transplantation in Low Grade NHL: Marcie Tomblyn (Moffitt Cancer Center, Seattle)
 • Use of Embriyonic Stem Cells From Bench to Bedside: Any Progress?: Rakesh Goyal (Children’s Hospital of Pittsburgh of UPMC, Pittsburgh)
 • Mesenchymal Stem Cell Therapy in Hematopietic Stem Cell Therapy Context: Clinical Use of Biological Properties: Igor Resnick (Hadassah Hebrew University, Hadassah)
 • Unrelated Transplantation: Donor Issues: Ahmet Elmaağaçlı ( University Hospital of Essen, Essen)
 • SOS: Selim Çorbacıoğlu (University of Regensburg, Regensburg)


Gelecek uluslararası kongrelerimiz
 • EHA Highlights
 • 4. ICLLM

Kök Hücre Nakli Hakkında Genel Bilgiler
Bazı habis kan hastalıkları ve kemik iliği yetmezlikleri ile doğumsal kan hastalıklarının tedavisinde başvurulan yöntemlerden biridir. Hastaya başka birisinden kan yapıcı kök hücre verilerek yapıldığında allojeneik nakil, kendi kök hücrelerinden yapıldığında otolog kök hücre naklinden söz edilir. Başkasından yapılan nakillerde tam veya kısmi doku uyumlu vericilerden yararlanılır. Bu kişiler aile bireyleri veya akraba olmayan vericiler olabilir. Nakil amacıyla kullanılan kök hücreler kemik iliğinden, kandan veya göbek kordonundan elde edilebilir. Nakil işlemi için başlangıçta sadece kemik iliğinden kök hücre elde edildiğinden işlem geleneksel olarak kemik iliği nakli olarak adlandırılmışsa da kemik iliği dışında da kök hücre elde edilebildiğinden günümüzde hematopoetik (kan yapıcı) kök hücre nakli (HKHN) deyimi tercih edilmektedir.
Ülke Çapında Nakil Merkezleri ve Yapılabilen Nakil Sayıları
Yıllara Göre Toplam Nakil sayıları:

10 yıl önce yılda 200-300 civarında iken son yıllarda bu sayı önemli ölçüde artmıştır, fakat her şeye rağmen sayılar henüz ülke gereksinimine yanıt veremeyecek düzeydedir.

Son Yıllarda Türkiye’de Gerçekleştirilen Toplam Nakiller

Nakil türü ve sayılar

2008

2009

2010

2011

Toplam

992

1203

1467

2000

1-Otolog

576

663

851

1135

2-Allojeneik

412

540

616

865

Akraba dışı

26 (%6)

48 (%7)

58 (%9,4)

80 (%9,2)

*Sağlık Bakanlığı Kemik İliği ve Kök Hücre Nakli Bilim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Osman İlhan’ın kamuoyuna sunmuş olduğu veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.


2006

2010

Merkez sayısı


30

Olgu/işlem sayısı

600

1296

Erişkin


1047 (%80)

Pediatrik


249 (%20)

Alojeneik/otolog


1:1,26

Nüfusa göre oran
Allo
Otolog


50-100/10 milyon
73,4/10 milyon
92,6/10 milyon

Kök hücre kaynağı
Akraba dışı
Periferik kan kök hücre
Otolog
AlloGenel: %10, Çocuk: %15

%98
%69

(Sn.Prof. Dr. Mutlu Arat’ın kongre sunumundan.)
Pediatrik Kök Hücre Nakilleri:

Ülkemizde 1989 yılında başlayan pediatrik KİT faaliyetleri sonucunda 2011 yılı sonuna kadar toplam 2158 pediatrik HKHN uygulanmıştır. Bu 23 yıllık sürede yapılan toplam 2158 Pediatrik transplantasyonların 1177’si (%55) son 5 yıl içinde gerçekleşmiştir. Toplam HKHN sayısındaki bu artış ile son yıllarda kurulan pediatrik KİT ünitelerinin sayısının artması yakın ilişkilidir. 2011 yılı içersinde toplam 17 pediatrik KİT ünitesi olmasına karşın, bunların 7’si son üç yıl içinde kurulmuştur.

Toplam 2158 pediatrik transplantasyonun sadece %83’ü erişkin transplantasyonlardan farklı olarak hastanın kendisi dışında bir vericiden (allojenik) olarak gerçekleştirilmiştir. Bu allojenik transplantasyonların ise sadece %12’si aile dışı vericilerden gerçekleştirilmiştir. Avrupa’da gerçekleştirilen pediatrik allojenik transplantasyonlarda ise aile dışı gönüllü vericilerden yapılan transplantasyonlar, toplamın %51’ini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu veri Avrupa verilerden büyük farklılık göstermekte ve ülkemizde aile dışı vericiden yapılan transplantasyonların yetersizliğini vurgulamaktadır. Aile içi verilerden yapılan pediatrik transplantasyonlarda ise vericilerin %82’sini kardeş, %15’ini anne veya baba, %3’ünü ise yakın akrabalar oluşturmaktadır. Ülkemizde anne-baba veya yakın akrabalardan uygun verici bulunma oranının Avrupa ülkelerinden daha farklı olduğu belirgin olarak görülmektedir. Ülkemizde uygulanmış olan tüm pediatrik HKHN’lerde kullanılan kök hücre kaynakları değerlendirildiğinde tüm HKHN’lerin %54’ünde kemik iliği, %41’inde periferik kan ve %5’inde kordon kanının kök hücre kaynağı olarak görülmektedir. Toplam pediatrik allojenik HKHN’lerin (n=1794) %36’sı lösemi gibi malign (habis) hastalıklar için uygulanırken, Avrupa ülkelerinden farklı olarak daha büyük çoğunluğu (%64) talasemi, Fanconi anemisi ve immün yetmezlikler gibi kalıtsal olan malign olmayan hastalıklar için uygulanmıştır. Bu farklılığın nedeni de ülkemizde aile içi evliliklerin Avrupa ülkelerinden daha yüksek olması ve buna bağlı bu tür kalıtsal hastalıkların ülkemizde daha çok görülmesidir.

(Sn. Prof. Dr. Mehmet Ertem’in kongre sunumundan.)

Nakil merkezi sayıları:
Toplam: 54
Erişkin: 37
Çocuk: 17

Nüfusa göre oranlanmış nakil sayıları bazında (Gelişmiş ülkelerdeki nakil sayıları ile karşılaştırılarak) hesaplandığında gerekli olabilecek nakil sayısı;
Türkiye’de yılda 4 bin kişiye HKHN nakli (otolog + allojeneik) yapılması gerekmektedir.

 

 
Dünyada HKHN
Yılda 60.000 nakil gerçekleşmektedir

Avrupa’da HKHN
Bu güne kadar kaydedilmiş 500.000 ve üzerinde işlem/hasta mevcuttur.

Allojeneik (Başkasından yapılan) Nakillerde Kemik İliği (kök hücre) Vericisi (donör) Bulabilme Olasılığı ve Sorunu
Akraba (genellikle kardeş) verici bulma olasılığı: ≤ %30
Hastaların çoğunluğu bu nedenle akraba dışı vericiye muhtaç durumdadır.
Akraba Dışı Vericilerden Yapılan Nakil Oranları:
Avrupa’da akraba dışı kök hücre nakli vericisi kullanımı: %55
Almanya’da: 2010 yılında %66.8
Türkiye’de akraba dışı kök hücre nakli vericisi kullanımı: %10
Dünya’da ve bazı ülkelerde kayıtlı kök hücre vericisi sayıları (yaklaşık değerler):


ÜLKE

NÜFUS

GÖNÜLLÜ VERİCİ

GV/NÜFUS

KORDON KANI

ABD

313 M

6.650.000

%2.1

200.000

Almanya

82.4 M

4.500.000

%5.5

12.500

İngiltere

63 M

750.000

%1.2

16.000

İtalya

61 M

340.000

%0.5

27.000

Japonya

128 M

400.000

%0.3

31.000

Türkiye

73 M

37.000

%0.0005

150

Dünya

7000 M

18.800.000
 
510.000Türkiye’de kök hücre kayıt sistemleri (Doku Bilgi Bankası) ve kök hücre vericisi sayısı
Ulusal doku bilgi bankası sayısı: 2 (İstanbul Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi bünyesinde)
Bu bankalarda kayıtlı toplam verici sayısı: Yaklaşık 37.000

Akraba dışı verici bulma olasılığı nedir ve kayıtlı donör sayısı ile nasıl bir ilişki kurulabilir?
Bu amaçla ülkemiz verileri akraba dışı donör adayı sayısı ve akraba dışı nakil sayısı konusunda çok başarılı olmuş olan Almanya verileri ile karşılaştırılmıştır.

Türkiye’de
Toplam nüfus: (yaklaşık) 72.000.000
2010 yılında yapılan toplam allojeneik nakil: 606
Bunların % 9.4’ü akraba dışı vericilerden yapılan nakillerdir.
Donör adayı sayısı: 37.000
Almanya’da
Toplam nüfus: (yaklaşık) 82.000.000
2010 yılında yapılan toplam allojeneik nakil: 2706
Bunların % 66.8’i akraba dışı vericilerden yapılan nakillerdir.
Donör sayısı: 4.500.000
Almanya’da aile içi vericisi olmayan allojeneik nakil adayı bir hasta için akraba dışı verici saptayabilme olasılığı (10/10 doku uyumlu) %70’dir. Bu olasılıkla akraba dışı nakil oranları (tüm allojeneik nakiller arasında) 2011 yılı için %66.8’dir.
(Almanya ile ilgili veriler Sn. Prof. Dr. Ahmet Elmaağaçlı’dan alınan bilgilere dayalıdır.)

Bu durumda bir karşılaştırılma yapıldığında;
1- Türkiye’deki allojeneik nakil sayısı genel olarak henüz gerekli olan düzeyde değildir
2- Kayıtlı verici sayısı ile doku grubu uyumlu akraba dışı kök hücre vericisi saptayabilme olasılığı çok düşüktür. Almanya ile aynı oranda akraba dışı nakil vericisi saptayabilme olasılığına ulaşabilmek için nüfus oranları da dikkate alındığında en az o ülkedeki verici adayı sayısını yakalamak gerekmektedir.

Mevcut sistemde verici saptama prosedürü
Allojeneik kök hücre nakli yapılacak hastalar için halen aile içi verici taramasında uygun verici saptanamaz ise genişletilmiş aile taraması (aile dışı akrabalar) için 25-30’a kadar kişi sosyal güvence kapsamında testlere tabi tutulabilmektedir. Bu tarama sırasında da bulunamaz ise uygun verici için önce kayıtlı ulusal veriler arasından uygun verici olup olmadığına bakılır. Ulusal kayıtlarda da verici saptanmaması durumunda uluslararası doku bilgi bankalarına başvurulmakta ve tarama yapılabilmektedir.
Tüm bu verici belirleme giderleri sosyal güvence altında gerçekleşmekte fakat ulusal veri sistemine kayıtlı donör sayısı yeterli olmadığından ülke içinden verici bulma olasılığı düşük olup uluslararası taramalar ise hem zaman alıcı olmakta hem de muhtemelen genetik farklılıklar nedeniyle uluslararası taramada her hasta için uygun verici belirlenememesine yol açmaktadır.
Bu nedenle ulusal düzeyde verici adayı sayısının artırılması gerekmektedir.
Bu amaçla gerekli düzenleme ve planlama çalışmaları yapılmış ve Sağlık Bakanlığı tarafından Türkkök projesi oluşturulmuştur.

Türkkök (Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi) Projesi
Hedef: 5 yılda 50 bin kordon kanı, 250 bin kök hücre verici adayı kaydı
TÜRKİYE KÖK HÜCRE KOORDİNASYON MERKEZİ ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ için link:
http://www.saglik.gov.tr/TR/belge/1-8966/turkiye-kok-hucre-koordinasyon-merkezi-calisma-esaslari-.html

Donör Adayı Olmak İsteyenler İçin Gerekli Bilgiler
Nasıl akraba dışı kök hücre vericisi olunur?

18 ile 55 yaş arası, en az 50 kg ağırlığındaki her sağlıklı kişi kök hücre vericisi olabilir. Bu koşulların sağlanması, kişinin belirli sağlık niteliklerini taşıdığı anlamına gelmektedir. Böylece yapılan bağış da nitelikli olacak ve doğal olarak hastaya yapılan kök hücre naklinin başarıyla sonuçlanma şansı yükselecektir. Özellikle bulaşıcı hastalık, bağışıklık sistemi hastalıklarına sahip olmaması gerekmektedir.

Gönüllü vericiden kayıt sırasında neler talep edilir?

Gönüllü vericiden 5ml’lik küçük bir tüp kan örneği alınır ve kendisi tarafından Kemik İliği/Kök Hücre Bağış Formu doldurulur. Vericinin kanı incelendikten (hastalar ile uyumu belirleyecek testler) sonra kişi kemik iliği bankası gönüllü verici olarak kaydedilir.

Gönüllü verici kaydı bulunan kişinin bir hastayla uyumlu bulunması durumunda ne olur?

Gönüllü verici kaydı bulunan kişinin doku grupları bilgisayar ortamında bir hastanınki ile uyumlu bulunduğu zaman kemik iliği bankasına daha ileri tetkik için çağırılır. Bu ileri tetkiklerin yapılmasının nedeni o hasta için birden fazla uyumlu verici varsa, hangi vericinin daha uygun olduğuna karar verilmesidir. En uygun verici olarak belirlenirseniz, bu durumda öncelikle sağlıklı olduğunuzu kanıtlamak için fizik ve laboratuvar muayeneleri başlatılır.

Kemik iliği / kök hücresini nasıl vereceksiniz?

Hastanın doktorları, bankamıza hastalarına hangi yolu tercih ettiklerini bildireceklerdir. Ancak son karar sizindir. Bu nedenle kemik iliği ya da kök hücrelere nasıl ulaşıldığını öğrenmeniz gereklidir.

Kemik iliği/kök hücresi nedir?

Kemik iliği / kök hücresi kan hücrelerini üreten bir dokudur. Kan hücreleri dokulara oksijen taşıyan ya da mikroplara karşı vücudu savunan ve kanamadan koruyan hücrelerdir. Kemik iliğinin çalışmaması durumunda kan hücrelerinde azalma olmakta ve hastanın hayatı tehlikeye girmektedir.

Kemik iliği alınması?

Ameliyathanede steril koşullarda, genel anestezi altında yapılır. Vericinin leğen kemiğinden özel iğneler aracılığı ile alınan kemik iliği bir torbaya aktarılır. Yani işlem herhangi bir operasyon ve dikiş gerektirmemektedir.

Çevre kanından kök hücre toplanması?

Yukarıdaki tarif edilen klasik kemik iliği alım yöntemi dışında bir yöntem daha vardır. Bu yöntemde kısa süreli bir ilaç tedavisi sonrası kemik iliğindeki kanı oluşturacak hücrelerin kana geçişi artırılmaktadır. Daha sonra kan bağışı yapar gibi kemik iliği hücreleri bir makine aracılığı ile kandan toplanmaktadır.

Vericilerden hangi sıklıkta kemik iliği vermesi istenebilir?

Vericinin bir kez kemik iliği verdikten sonra kemik iliği bankasından kayıtlı olarak kalması ya da kalmaması kendi seçimine bağlıdır. Bir kez bağış yaptıktan sonra yine bağış yapılmasında sağlık açısından bir sakınca bulunmamaktadır. Bazı durumlarda bağış yapılmış hastanın nakil sonrası hastalığının yetersiz düzelmesi, nüks etmesi ya da verilen hücrelerin tutmaması durumunda vericiden yeniden bağış yapması rica edilebilir.

Gönüllü kök hücre bağışı yapmanın vericiye etkileri neler olabilir?

Kemik iliği alımı nedeniyle doğabilecek, iş gücünü etkileyebilecek herhangi bir sorun bildirilmemiştir. Genellikle kemik iliğinin iğnelerle alındığı bölgelerde hafif ağrılar hissedilebilir. Vericilerin çoğu müdahaleden sonra kendilerini hastaneden hemen ayrılacak kadar iyi hissederler. Küçük bir bölümü ise ertesi gün hastaneden ayrılılar. Vericinin kemik iliği verildikten sonra birkaç gün yoğun beden hareketleri gerektiren davranışlardan uzak durması önerilir.

Gönüllü verici kaydı olan kişinin fikir değiştirmesi durumunda ne olur?

Verici olarak kayıt edilmiş olsa bile hiç kimse kemik iliği vermesi konusunda zorlanamaz. Uygunluk belirlendikten sonra vericinin fikir değiştirmesi hastada büyük bir heyecan panik hatta üzüntüye yol açacaktır. Tabi ki hastanın başka verici bulunamaması nedeniyle tedavisinin sürdürülememesi ve hayatını kaybetmesi olasılığı da vardır.

*İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kemik İliği Bankası’ndan alınmıştır.

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight antibiotic suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight overnight suprax ups suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight http://www.dunshaughlinac.com/news-details.asp?id=112 suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling compulsive gambling. council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=53 cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online clarithromycin buy cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online cheapest biaxin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy biaxin usa cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online clarithromycin buy cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy biaxin online cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy biaxin online cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap biaxin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin cheap clarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills order abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills cytotec abortion buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills where can i buy abortion pills order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra http://www.cengage.co.in/content/privacy-statement get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra mail order kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra equivalent order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england http://www.cengage.co.in/content/copyright-notice kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england cheapest place to buy kamagra kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england erectile dysfunction kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin dosage amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work where to buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work http://www.cengage.co.in/content/english-language-teaching synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase laxative online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives laxative get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen alternative to ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online order abortion pill online order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online buy abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin order cipro online buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin buy cheap cipro online uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin clindamycin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin how does cleocin work cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample buy dexamethasone online order dexone

dexone uk

free dexone sample http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=44 order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy get Cefadroxil generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime buy cefpodoxime online a href cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime where to buy vantin online cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime vantin prescription buy cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime vantin prescription buy cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=154 cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale alternative to ceftin cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk keflex without prescription cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy cephalexin online cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin natural chloramphenicol alternatives chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online medical abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=18 ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin http://www.fareastjournals.com/journal_detail.aspx?jid=22 generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get augmentin online generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get clavulanate avoid prescription generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin get clavulanate avoid prescription generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online