LÖSEMİ, LENFOMA VE MİYELOMDAN KORKMAYIN! HEMATOLOGLARIN NESLİNİN TÜKENMESİNDEN KORKUN!

25.05.2009

LÖSEMİ, LENFOMA VE MİYELOMDAN KORKMAYIN! HEMATOLOGLARIN NESLİNİN TÜKENMESİNDEN KORKUN!

2. ULUSLARARASI LENFOMA-LÖSEMİ-MİYELOM (LLM) KONGRESİ

21 - 24 MAYIS 2009

WOW Hotels & Convention Center

BASIN BİLGİLENDİRME NOTU

Lösemi nedir?

Lösemi; akyuvar (Lökosit=beyaz küre) dediğimiz kemik iliğinde yapılan beyaz kan hücrelerinin kanseridir. Löseminin akut ve kronik olmak üzere iki ana tipi vardır. Akut Lösemiler; birden ortaya çıkan, hızla ilerleyen ve hastayı düşkün bırakan lösemiler olup, akut lenfoblastik ve akut myeloblastik olmak üzere iki ana tipten oluşmaktadır. Kronik lösemiler ise, daha yavaş seyirli olan, hastayı birden kötüleştirmeyen lösemilerdir. Kronik Miyelositer ve Kronik Lenfositer Lösemi olmak üzere iki ana tipi içermektdir. Akut Lösemilerde kanda lökosit sayısı düşük, normal, yüksek olabilirken, kronik lösemilerde kanda lökosit sayısı artmıştır. Löseminin hangi tip olduğu, hastanın muayenesinin yanısıra, kan ve kemik iliğindeki hücrelerin mikroskop altında incelenmesi ve bazı özel boyalar ile boyanması, ileri labaratuar incelemelerinin yapılmasiyle hematologlar tarafından konur. Her lösemi tipinin kendine özgü birçok alt tipi ve tedavi şekli vardır.

 

Lenfoma nedir?

Lenfoma lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipidir. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isimdir. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur. Malign lenfoid hücreler de normal lenfositler gibi lenf düğümü, dalak, kemik iliği, kan ve diğer organlarda çoğalır. Lenfoma Hodgkin hastalığı ve Hodgkin dışı lenfoma adı altında iki büyük gruba ayrılır.

 

Multipl Miyelom nedir?

Çoğu kez sinsi bir şekilde başlayan, genellikle yavaş ilerleyen bir tür kan kanseridir. Plazma hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşan kemik iliği tümörüne “plazmasitom (=miyelom; miyelo: ilik, om: ur), bu urların kemiklerde yaygın bir şekilde bulunması ile oluşan hastalığa da “multipl miyelom” denir. Kanserleşen plazma hücreleri, normalde kan hücrelerimizin üretildiği yer olan kemik iliğinde çoğaldıklarından hastalık “kemik iliği kanseri” olarak da adlandırılır.

Neden 2nd ICLLM düzenleme gereği duyuldu?

Ülkemizde günümüze kadar hematoloji alanında uluslar arası derneklerin bir çok kongresi düzenlenmiştir. THD olarak ülkemizde yerleşik, isim yapmış uluslar arası kongre takviminde yer edinmiş, bir kongre markası yaratılması hedeflenmiştir. Bu kongreye konu olarak da kemik iliğinden köken alan hücrelerin kötü huylu hastalıkları olan lösemi, lenfoma ve miyelom öncelikli olarak hedeflenmiştir.

 

 

 

Nasıl bugüne geldik, neyi başardık?

Birinci ICLLM 2007’de Fethiye’de 40’ı aşkın yabancı, 200 ü aşkın katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıdan aldığımız olumlu geri bildirimler sonrasında uluslar arası bilim arenasının önemli isimleri ile uluslar arası bilimsel düzenleme kurulu oluşturulmuş ve kendileri konularına ait programı düzenlemişlerdir. THD bu toplantıyı 2 yıl boyunca önemli ulusal ve uluslar arası hematoloji kongrelerinde tanıtmıştır. Blood ve Haematologica gibi hematoloji alanındaki çok önemli dergilerde kongrenin reklamı tam sayfa olarak yayınlanmıştır. Endüstri ile bu konuda işbirliği yapılmış destek alınmıştır. Sonuçta 42 farklı ülkeden 200’ü yabancı olmak üzere 440 katılımcı ve 54 davetli konuşmacı ile kongremizi istene hedefimize ulaşma yolunda önemli adımlar atıldı. 3. ICLLM için hazırlıklarımıza şimdiden başladık.

 

Neden lösemi, lenfoma ve miyelom?

Hematologlar iyi huylu (benin) ve kötü huylu (malin) hastalıkları tedavi etme konusunda sınırları kesin olmamakla birlikte bir görev ayrımına doğru gitmişlerdir. Adı geçen üç hastalıkta son 10 yılda yaşanan gelişmeler, yeni geliştirilen ve geliştirilmekte olan ajanların kullanımını arttırmıştır. Tedavi başarıları artmış ve tedavi planlaması için, hekimlerin güncel bilgi yüküne sahip olmaları gereği ortaya çıkmıştır. Lenfoma ağırlıklı olmak üzere her yıl on binlerin üstünde yeni olgu ortaya çıktığı gerçeği de unutulmamalıdır.

 

THD Lenfomaya nasıl yaklaşıyor?

Lenfoma konsültasyon zinciri ulusal projesi ile tanı konusunda yaşanan sorunların aşılması hedeflenmiştir. “Dikkat Lenfoma!” kampanyası ile THD bu hastalıkta toplum bilinç düzeyini arttırmayı hedeflemiş ve bunda belli ölçülerde başarılı olmuştur. Aynı projenin uzanımında olarak sosyal sorumluluklarının bilincinde olarak yurdumuzun farklı coğrafi bölgelerinde lenfoma sınıfları açılmıştır. Avrupa Hematoloji Birliği (EHA) ile birlikte ortak eğitim programlarını 2009 ve 2010’da tip II ve III tutarlı olarak devam ettirmektedir. Lenfoma kötü huylu hematolojinin temel ilgi alanlarından biri olup uzmanlık öncesi ve sonrası hekimlerin sürekli eğitimi, hastaların bilinçlendirilmesi ve toplumun bu hastalık konusunda bilgilendirilmesi açısından THD olarak sorumluklarımızın bilincindeyiz. Sloganımız “Lenfomadan korkmayın!”

 

Hastalıklara tanı konulmasında ne gelişmeler var?

20 yy da sadece histopatolojik değerlendirme ile yetinilirken, günümüzde ileri moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Bu bilgiler ışığında geliştirilmiş ve dünya sağlık teşkilatı tarafından güncelleştirilmiş sınıflama tabloları kullanılarak tanı konmaktadır. Ayrıntılı tanılara farklı tedavi seçenekleri uygulanarak tedaviler özgün hale getirilmektedir. Doğru tanı hayati önem taşımaktadır. Artık tümörün genomik haritası çıkarılarak (sahip olduğu genetik yapının bir izdüşümünün alınması) biyolojik davranışı ortaya çıkartılmaya çalışılmaktadır.

 

Tedavide ne gelişmeler var? Önemli kavramlar nelerdir?

Artık özelleşmiş ve bireyselleşmiş tedavi kavramları ön plandadır. Hastalıkların çoğunlukla ileri yaşlarda ortaya çıkması, hastalarda eşlik eden diğer tıbbi sorunların da değerlendirilmesini gerektirmektedir. Hastanın hayat beklentisi de tedavi planı yapılırken mutlaka göz önüne alınmalıdır. Yaşam kalitesi artık hasta ve hekimlerin çok önemsediği bir kavramdır. Tedavi amaçlı kullanılan ajanların hastalarda farklı şekilde etki göstermesi farmakogenetik veriler ile öngörülebilmektedir. Tedavi sonrası cevap değerlendirilirken gelişmiş radyolojik ve radyonükleer incelemeler kullanılmaktadır. Fakat daha da önemlisi kemik iliği lenfomaların bazı tiplerinde, lösemi ve miyelomda temel tutulum bölgesi olduğu için 10.000/100.000’de bir tümör hücresi varlığı değerlendirilerek minimal artık hastalık değerlendirmesi yapılmaktadır. Hedef minimal artık hastalığın sıfırlanması, ölçülecek düzeyin altında kalmasıdır. İdame tedaviler artık daha sıklıkta kullanılmakta ve hastalık tekrarı önlenmeye çalışılmaktadır. Hedeflenmiş tedaviler ile sadece tümör hücrelerine saldırılmakta, diğer sağlıklı hücrelerin en az şekilde tedaviden etkilenmesine azami özen gösterilmektedir.

 

Yüksek doz kemoterapi ne demek?

Miyelom ve lenfomada tedavi dozu arttıkça tedavi cevabı da artmaktadır. Tedavi dozunun arttırılması hastada kemik iliği ve kemik iliği dışı hasarın artmasına yol açmaktadır. Kemik iliği hasarının önlenmesi için hastalık kontrol altına alındıktan sonra hastaların hematopoietik hücreleri büyüme faktörü ± kemoterapi kullanılarak hücre ayrım cihazları ile toplanmakta, dondurulmakta ve saklanmaktadır. Takiben hastalara yüksek doz kemoterapi uygulanmaktadır. Tedavi bitiminde dondurulmuş hücreler çözülerek hastaların kendisine verilmektedir. Verilen bu hücreler kemik iliğini tekrar yapılandırmaktadır. Bu yaklaşım otolog kök hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi olarak tanımlanmaktadır.

 

Neden kanser verilerinin toplanması önemli?

Kongrede değişik ulusal hastalık çalışma gruplarının ortak ileriye dönük klinik çalışmalarını dinleme olanağı bulacağız. THD olarak hedefimiz bu tür çalışma gruplarının ülkemizde de oluşturulması ve klinik çalışmaların yürütülebilmesi için endüstri, sosyal güvence kurumu ve klinik araştırmacı işbirliğinin kurulmasıdır.

THD 5 hastalık veri tabanını bu yıl içinde ortak bir projeye dönüştürerek web tabanlı ileriye yönelik bir klinik araştırma haline getirdi. Verilerin girilmesini özendirmek amacıyla THD Yönetim Kurulu veri girişlerinin ödüllendirilmesi kararı aldı. İlave olarak tanı anında tümör dokusuna ait verilerin ayrıntılı olarak ileride değerlendirilebilmesi için biyobanka oluşturulması da çok önemli.

 

Uzun süreli kanser sağ kalımı neden önemli?

Tedavi edip sağ altımını sağladığımız olgular 10 yıllar sonra farklı geç yan etkiler ile karşı karşıya gelebilmekteler. İkincil kötü huylu tümör gelişimi dışında kalp damar ve solunum sistemi yan etkileri büyük önem taşımaktadır. İyileştirdiğimiz hastalarımızı geç dönemde de takip ederek geç kanser sağkalımlarını değerlendirmeliyiz.

Sonuç: Lösemi, lenfoma ve miyelomdan korkmayın!

Hematologların neslinin tükenmesinden korkun!

Basın toplantısı konuşmacılar;

Prof. Dr. Muhit Özcan

Türk Hematoloji Derneği Başkanı

Doç Dr. Mutlu Arat

Türk Hematoloji Derneği Genel Sekreteri

Dr. Robert E. Marcus

Londra King’s College Hastanesi

 

Dr. Jane Winter

Nortwestern Üniversitesi

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax dose suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax dose suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight 400 mg suprax suprax 200 mg

purchase suprax overnight

suprax sale suprax overnight suprax cost walgreens suprax 200 mg

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling http://www.800gambler.org/ council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling hotline council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling gambling council on compulsive gambling of nj, inc.

350,000 problem gamblers

teen gambling click here council on compulsive gambling of nj, inc.

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy cheap clarithromycin clarithromycin online

clarithromycin reviews

buy clarithromycin 250mg buy biaxin online clarithromycin online

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin uk buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg clarithromycin buy biaxin canada

buy clarithromycin canada

buy biaxin 500mg buy clarithromycin buy biaxin canada

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy discount clarithromycin

clarithromycin online buy clarithromycin cheapest biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia buy clarithromycin cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin usa

buy clarithromycin australia http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=43 cheap biaxin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin buy clarithromycin buy generic clarithromycin

buy clarithromycin no prescription

buy cheap biaxin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=63#buyclarithromycin buy generic clarithromycin

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills http://sagesoftware.co.in/Default.aspx buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

where to buy abortion pills online

where can i buy abortion pills abortion pill buy the abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pill order abortion pill online

online purchase abortion pill

where can i buy abortion pills abortion pills order abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase abortion pill how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase http://www.cengage.co.in/content/about-us how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase where can i buy abortion pills how to order the abortion pill online

how to order the abortion pill online

abortion pill online purchase on line abortion pill how to order the abortion pill online

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra pharmacy get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra online get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra free viagra get viagra

buy viagra online safe

alternative to viagra viagra kaufen get viagra

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra kamagra order kamagra online

female uk kamagra

cialis vs kamagra http://www.cengage.co.in/content/terms-of-use order kamagra online

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england buy kamagra jelly on the internet kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly sale kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england kamagra jelly kamagra jelly side effects

problems with kamagra jelly

buy kamagra jelly in london england buy kamagra jelly on the internet kamagra jelly side effects

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk buy amoxil amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk http://www.cengage.co.in/content/academic-professional amoxil for sale

generic amoxil

buy cheap amoxil online uk amoxicillin dosage amoxil for sale

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work buy thyroxine online synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work thyroxine prescription synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

free synthroid sample

women does synthroid work synthroid synthroid dosage

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives http://www.cengage.co.in/content/library-reference get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives purchase bisacodyl online get bisacodyl online

women does bisacodyl work

natural bisacodyl alternatives generic laxative sale get bisacodyl online

buy ampicillin online safe

female herbal principen get ampicillin avoid prescription principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen http://www.cengage.co.in/content/competitive-examinations principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen ampicillin principen for sale

buy ampicillin online safe

female herbal principen mail order ampicillin principen for sale

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online buy abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pill order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=1 order abortion pill

buy abortion pill online

pill for abortion online abortion pills order abortion pill

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin order clarithromycin 250mg cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin http://www3.umu.se/kultmed/kurswebb/default.aspx?id=29 cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin clarithromycin online cheap clarithromycin

buy clarithromycin australia

discount clarithromycin buy cheap clarithromycin cheap clarithromycin

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=37 buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin buy cheap cipro online uk buy ciprofloxacin online a href

generic cipro

natural ciprofloxacin ciprofloxacin buy ciprofloxacin online a href

order cleocin

order cleocin cleocin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin online uk cleocin dosage

order cleocin

order cleocin http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=62 cleocin dosage

order cleocin

order cleocin clindamycin online uk cleocin dosage

dexone uk

free dexone sample buy dexamethasone online order dexone

dexone uk

free dexone sample fedex generic dexamethasone order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone online shop in uk order dexone

dexone uk

free dexone sample dexamethasone order dexone

cheap duricef tablets

duricef prescription buy purchase duricef online generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

cheap duricef tablets

duricef prescription buy cefadroxil generic Cefadroxil

buy vantin

photos cefpodoxime http://www.geospatialworld.net/Event/View.aspx?EID=151 cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime where to buy vantin online cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime buy cefpodoxime online a href cefpodoxime equivalent

buy vantin

photos cefpodoxime cefpodoxime cefpodoxime equivalent

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale fedex generic cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

buy ceftin online

generic cefuroxime sale cefuroxime cheap ceftin

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase pill for abortion online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase abortion pill buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase medical abortion pill online buy abortion pills online

ordering abortion pills to be shipped to house

abortion pill online purchase http://ateneobergamo.it/schedaNews.aspx?id=216 buy abortion pills online

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy keflex online a href cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=5 cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk cephalexin cephalexin for sale

cheap cephalexin

buy cheap keflex online uk buy cephalexin online cephalexin for sale

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin where to buy chloramphenicol online chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin chloramphenicol chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin generic chloromycetin chloromycetin samples

buy chloromycetin on the internet

photos chloromycetin http://www.fareastjournals.com/conf_detail.aspx?conf_id=6 chloromycetin samples

buy abortion pills online

buy abortion pill online medical abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill online purchase ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online abortion pill ordering abortion pills to be shipped to house

buy abortion pills online

buy abortion pill online medical abortion pill online ordering abortion pills to be shipped to house

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online

where to buy clavulanate online

alternative to augmentin augmentin generic augmentin online