5. ICLLM Basın Bülteni

27.05.2015

 

5. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom (LLM) Kongresi (International Congress On Leukemia Lymphoma Myeloma), Türk Hematoloji Derneği Tarafından Düzenlendi

Birincisi 24-27 Mayıs 2007 tarihlerinde Fethiye’de, ikincisi 20-24 Mayıs 2009 tarihlerinde İstanbul’da, üçüncüsü 11-14 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da ve dördüncüsü 22-25 Mayıs 2013 tarihlerinde İstanbul’da rekor katılımcıyla düzenlenen International Congress on Leukemia Lymphoma Myeloma’nın beşincisi 21-23 Mayıs 2015 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.

Ülkemizde düzenli olarak gerçekleştirilen en yüksek katılımlı uluslararası hematoloji kongresi olan bu toplantının en önemli özelliklerinden biri programının oluşturulma şeklidir. Hematologların yakından tanıdığı, konusunda uzman uluslararası isimler yönetecekleri oturumların programlarını ve konuşmacılarını belirlemektedir.

Otuzbeş yabancı konuşmacı, aşağıda başlıkları belirtilen oturumlarda habis hematolojik hastalıklardaki tıbbi (tanı, tedavi vd) gelişmeleri aralarında Türkiye’den ve dünyanın değişik ülkelerinden kongreyi izlemeye gelen hematoloji uzmanlarına aktardılar.

 

Oturum Konuları ve Alt Konu Başlıkları

Acute Myeloid Leukemia (Akut Miyeloid Lösemi (AML) )

·      Molecular Pathogenesis and Therapy of AML Driven by Mutations and Epigenetic Modifiers (Mutasyon ve Epigenetik Değiştiriciler ile Oluşan AML’nin Moleküler Patogenez ve Tedavisi)

·      Are Novel Therapeutic Strategies Changing the Natural History of AML? (Yeni Terapötik Tedavi Seçenekleri AML’nin Doğal Seyrini Değiştiriyor mu?)

·      Who Should Be Transplanted for AML, and How? (AML için Kimler, Nasıl Nakil Olmalı?)

Multiple Myeloma (Multipl Miyelom)

·      Should We Treat SMM? ( Sessiz Multipl Miyelom’u Tedavi Etmeli miyiz?)

·      Should Continuous Therapy Be Used in All Patients? (Tüm Hastalarda Sürekli Tedavi Kullanılmalı mı?)

·      Treating Relapsed Disease (Nüks Etmiş Hastalığın Tedavisi)

Diffuse Large B Cell Lymphoma (Diffüz Büyük B Hücreli Lenfoma (DBBHL) )

·      Biopathology of DLBCL in Clinical Practice (DBBHL’nin Klinik Uygulamada Biyopatolojisi)

·      What Can We Expect with New Drugs in DLBCL? (DBBHL için Kullanılan Yeni İlaçlardan Neler Bekleyebiliriz?)

·      How To Optimize Treatment in Various DLBCL (Değişik DBBHL’lerde Tedavileri Nasıl Optimize Ederiz?)

Cutting Edge Advances in Myeloproliferative Neoplasms (Miyeloproliferatif Neoplazmlarda Güncel Gelişmeler)

·      Clonal Origination and Evolution in MPN (MPN’nin Klonal Kökeni ve Evrimi)

·      Current Prognostication and Treatment of ET, PV and PMF (ET, PV ve PMF’nin Güncel Prognozu ve Tedavisi)

·      Contemporary Science and Practice in Mast Cell and Eosinophilic Disorders (Mast Hücre ve Eozinofilik Hastalıklarda Çağdaş Bilim ve Uygulama)

Acute Lymphoblastic Leukemia (Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) )

·      Molecular Characterization of ALL: New Markers and Subgroups (ALL’nin Moleküler Karakterizasyonu: Yeni Markerlar ve Altgruplar)

·      Modern Management of Adult ALL (Erişkin ALL’nin Güncel Tedavisi)

·      Optimal Treatment of Ph-positive ALL: Role of TK Inhibitors and Stem Cell Transplantation (Ph Pozitif ALL’nin Optimal Tedavisi: TK İnhibitörlerinin ve Kök Hücre Naklinin Rolü)

 

Hodgkin Lymphoma (Hodgkin Lenfoma)

·      Controversies in Early-Stage Hodgkin Lymphoma (Erken Evre Hodgkin Lenfoma’da Tartışmalı Konular)

·      Controversies in Advanced-Stage Hodgkin Lymphoma (İleri Evre Hodgin Lenfoma’da Tartışmalı Konular)

·      New Drugs for Relapsed Hodgkin Lymphoma (Nüks Etmiş Hodgkin Lenfoma için Yeni İlaçlar)

Meeting The Challenge Of Emerging Pathogens In Patients With Hematological Malignancies: Advances In Diagnosis, Treatment, And Prevention (Hematolojik Maliniteli Hastalarda Ortaya Çıkan Patojenlere Meydan Okumak: Tanı, Tedavi ve Korunmada Yenilikler)

·      New Antimicrobial Agents and the Challenges of Multidrug Resistant Bacteria in Patients with Hematological Malignancies (Yeni Antimikrobiyel Ajanlar ve İlaca Dirençli Bakterilerin Olduğu Hematolojik Hastalarda Yaşanan Zorluklar)

·      Advances in the Epidemiology and Treatment of Invasive Fungal Infections in Patients with Hematological Malignancies (Hematolojik Maliniteli Hastalarda İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Tedavisindeki Gelişmeler)

·      Evolving Challenges and New Treatment Options of Respiratory and Systemic Viral Infections in Patients with Hematological Malignancies (Hematolojik Maliniteli Hastalarda Solunum ve Sistemik Viral Enfeksiyonlarda Gelişen Sorunlar ve Yeni Tedavi Seçenekleri)

Myelodisplastic Syndromes (Miyelodisplastik Sendromlar (MDS) )

·      Hematopoietic Cell Transplantation for MDS: Success and Challenges (MDS’de Hematopetik Hücre Nakli: Başarı ve Zorluklar)

·      Treatment of Higher Risk MDS (Excluding Transplant) (Yüksek Riskli MDS’de Tedavi (Transplant Dışı))

·      Impact of Gene Mutations and Expression on Clinical Variables and Prognosis in MDS (MDS’nin Klinik Değişkenler ve Prognozu Üzerine Gen Mutasyonları ve Ekspresyonlarının Etkisi)

Follicular Lymphoma (Folliküler Lenfoma)

·      Introduction and Standard Therapy (Giriş ve Standart Tedavi)

·      The Biology of Follicular Lymphoma and How This May Inform Future Treatment (Folliküler Lenfoma Biyolojisi ve Gelecek Tedavileri Nasıl Etkileyeceği)

·      New Treatments for Follicular Lymphoma - Towards a Chemotherapy Free Future (Folliküler Lenfoma için Yeni Tedaviler – Kemoterapisiz Bir Geleceğe Doğru

Chronic Myeloid Leukemia (Kronik Miyeloid Lösemi (KML) )

·      Managing Complications and Pregnancy During CML Treatment (KML Tedavisi Sırasında Komplikasyonların ve Hamileliğin Yönetimi)

·      Molecular Monitoring and Treatment-free Remissions (Moleküler İzleme ve Tedavisiz Remisyonlar)

·      Choosing Wisely – Is There a Best TKI for CML? (Akılcı Seçim – KML’de en İyi TKİ var mıdır?)

Chronic Lymphocytic Leukemia (Kronik Lenfositik Lösemi (KLL) )

·      How To Treat CLL in Elderly Patients (Yaşlı KLL Hastaları Nasıl Tedavi Edilir?)

·      How To Treat CLL in Younger Patients (Genç KLL Hastaları Nasıl Tedavi Edilir?)

·      How To Treat Refractory CLL (Nüks KLL Hastaları Nasıl Tedavi Edilir?)

Aggresive Lymphomas (Agresif Lenfomalar)

·      Treatment of T-cell Lymphomas in the Era of New Drugs (Yeni İlaçlar Çağında T hücreli Lenfoma Tedavisi)

·      Current Therapy for Primary CNS Lymphoma (Primer Merkezi Sinir Sistemi Lenfomalarda Güncel Tedavi)

·      Treatment Options for Transformed Follicular Lymphoma (Transforma Folliküler Lenfoma’da Tedavi Seçenekleri)

·      New Insights in the Treatment of Mantle Cell Lymphoma (Mantle Hücreli Lenfoma’nın Tedavisinde Yeni Görüşler)

 

Kanserde Kemoterapisiz Tedavi Mümkün mü?

 

Kanser günümüzde en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde ölüme yol açan hastalıklar sıralamasında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada kanserler gelmektedir. Kanser tedavisinde en sık kullanılan yöntemler olan kemoterapi (ilaçla tedavi) ve radyoterapi (ışın tedavisi) ciddi yan etkileri nedeniyle hastalar tarafından çoğunlukla zor tolere edilmektedir. Diğer taraftan mevcut yöntemler ile yıllar içinde kanser tedavisinde belirgin bir başarı elde edilmiş olmasına rağmen kansere karşın savaşın tamamıyla kazanıldığını söylemek zordur. Kanserin gelişmesine katkıda bulunan önemli etkenlerden biri de kişinin bağışıklık sisteminin yetersiz kalmasıdır. Normal şartlar altında vücudumuzda devamlı bir hücre yapımı ve yıkımı söz konusudur. Yaşamın devamı için gerekli olan bu döngü esnasında kanserli hücreler de üretilir ancak bağışıklık sistemi sağlam kişilerde yanlışlıkla üretilen bu kanserli hücreler bağışıklık hücreleri tarafından tanınarak yok edilir. Bağışıklık sisteminin iyi çalışmadığı veya baskı altında olduğu durumlarda ise kanserli hücreler denetimden kurtulur ve çoğalarak kanser denilen hastalığa yol açar.

 

Kanser ve bağışıklık sistemi arasındaki bu ilişkiden yola çıkarak kanserde yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmeye çalışılmaktadır. Yapılan son araştırmalar bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve bu yolla kanserli hücreleri daha iyi tanıması sağlayarak kanserin kontrol altına alınabileceğini düşündürmektedir. Bağışıklık sisteminin sadece kanserli hücreleri hedef alması sağlanarak hastalık taşımayan diğer dokuların zarar görmesi engellenebilmektedir. Bu sayede bağışıklık sistemi üzerinde yapılan tedavilerde (immunoterapi) kemoterapi ve radyoterapiye nazaran yan etkiler daha sınırlı olmaktadır.

 

Tüm bu gelişmeler ve bağışıklık sistemi ile ilgili en yeni bilgiler Türk Hematoloji Derneği tarafından 20 Mayıs 2015'te İstanbul'da düzenlenen birinci İstanbul immunohematoloji zirvesinde 7 ülkeden 60'ın üzerinde hematoloji, immunoloji, ve onkoloji alanlarında uzman bilim insanlarının katılımı ile tartışıldı.

 

Kongrede Ödül Alan Bildiriler

MYD88 expression and L265P mutation in mature B-Cell Non-Hodgkin Lymphomas

Vildan Caner1, Nilay Şen Türk2, İkbal Cansu Barış3, Gökhan Ozan Çetin1, Emre Tepeli1, Sibel Hacıoğlu4, İsmail Sarı4, Sevil Zencir3, Mehmet Hilmi Doğu4, Gülseren Bağcı1, Ali Keskin4

1Department of Medical Genetics, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli

2Department of Medical Pathology, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli

3Department of Medical Biology, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli

4Department of Hematology, School of Medicine, Pamukkale University, Denizli

 

MiR-17-92 gene cluster may be prognostic biomarker in multiple myeloma?

Handan Haydaroglu Sahin1, Sacide Pehlivan2, Mustafa Pehlivan1, Seval Kul3, Vahap Okan1, Sibel Oguzkan Balci4

1Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Hematology, Gaziantep, Turkey

2Istanbul University, Faculty of Istanbul Medicine, Department of Medical Biology, İstanbul, Turkey 3Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Biostatistics, Gaziantep, Turkey

4Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biology, Gaziantep, Turkey

 

Characterization of Cancer Stem Cells in Polycythemia Vera

Ildeniz Uslu1, Gizem Atag1, Bircan Yilmaz1, Hilal Hekimoglu1, Akif Selim Yavuz2, Selcuk Sozer Tokdemir1

1Departments of Genetics, Research Institute of Experimental Medicine Istanbul University, Istanbul, Turkey

2Division of Hematology, Department of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Istsnbul University, Istanbul, Turkey

 

Down regulation of SnoN/SKIL gene in T-cell Acute Lymphoblastic Leukemia

Özden Hatırnaz Ng1, Orcun Taşar1, Yuk Yin Ng2, Ceren Öztunç1, Yücel Erbilgin1, Tiraje Celkan3, Gönül Aydoğan4, Çetin Timur5, Müge Sayitoğlu1, Uğur Özbek1

1Institute of Experimental Medicine, Department of Genetics, Istanbul University, Istanbul, Turkey

2Department of Genetics and Bioengineering, Facultyof Engeneering, Istanbul Bilgi University, Istanbul Turkey

3Department of Pediatrics, Cerrahpasa Medical Faculty, Istanbul University, Istanbul Turkey

4Department of Pediatrics, Istanbul Kanuni Sultan Süleyman Education and Research Hospital, Istanbul Turkey

5Department of Pediatrics, Faculty of Medicine, Istanbul Medeniyet University, Istanbul Turkey