• Anasayfa
 • Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi
 • USTALIK EĞİTİM SINIFLARI
 • Akademi Yönetmeliği
 • Akademi Yönetmeliği

  TÜRK KAN BİLİM (HEMATOLOJİ) AKADEMİSİ YÖNETMELİĞİ   

  Sürüm 2-(27.02.2018)

  AMAÇ
  Kan Bilim (Hematoloji) alanında farklı konularda genç uzmanlara yoğunlaştırılmış eğitim vererek kanbiliminin geleceğini yapılandırmaktır. Yan dal eğitimini tamamlamış hematoloji uzmanlarına belirli konu başlıkları altında konuyla ilgili detaylı eğitim vererek bilgi dağarcıklarını zenginleştirmek, Türk Hematoloji Derneği (THD) ve ülkemizi yurt içi ve yurt dışında temsil edebilecek düzeye gelmelerine yardımcı olmak, çok merkezli klinik çalışmaları gerçekleştirebilecek araştırıcı/eğiticilerin yetişmesine katkıda bulunmak ve hematoloji alanında fikir liderleri yetiştirmek bu projenin ana amacını oluşturmaktadır.

  YÜRÜTME KURULU VE BİLİMSEL KOMİSYON
  THD Türk Kan Bilim (Hematoloji) Akademisi yönetimini THD Yönetim Kurulu (YK) üstlenmektedir. Akademilerin eğitim programı THD YK’nın görevlendireceği THD BAK ya da THD üyelerinden oluşan bilimsel komisyonlar tarafından hazırlanacaktır. Her akademi döneminde eğitime katılacak ustalık öğrenci sayısı THD YK tarafından belirlenecek ve başvurular sonrası öğrencilerin akademiye kabul edilmesi THD YK’nın onayı ile olacaktır.

  HEDEF KİTLE
  Meslek yaşamının başlangıcında olan, hematoloji uzmanlığını yakın dönemde almış, gönüllü olarak hematoloji alanında belli konuda ayrıntılı eğitim almayı talep eden ve gelecekte bu konuda ilerleme taahhüdü veren THD üyeleridir. THD Üyeleri akademi programının hedef kitlesini oluşturmaktadır. Programa en fazla 20 ustalık öğrencisi kabul edilecektir. THD Yönetim Kurulu gereklilik durumunda dönemin ihtiyacına göre katılımcı sayısında değişikliğe gidebilir. Her ustalık öğrencisi sadece bir ustalık eğitimine katılabilir.

  ADAY SEÇİMİ

  • Aday yükümlülüklerini yerine getirmiş THD üyesi olmalıdır.
  • Adayların en fazla 7 yıllık Erişkin/Çocuk Hematoloji uzmanı olması gerekmektedir.
   • Ölçütleri karşılayan aday sayısının belirlenenden fazla olması durumunda Türk Hematoloji Okulundan mezun olan adaylar öncelikli olarak değerlendirilecektir.
   • Açık kontenjan kalması ve ülkede ilgili konuda eğitimli uzman açığı bulunması halinde 7 yıldan uzun süredir hematoloji uzmanı olanlar ve ustalık eğitiminin yapıldığı konuda çalıştığını belgeleyen hematoloji dışı uzmanlık dallarındaki (patoloji, Genetik, tıbbi biyoloji vb) THD üyeleri yönetim kurulu değerlendirmesi neticesinde programa dâhil edilebilirler.
  • Adaylar sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bildiklerini belgelendirmelidir. Yabancı eğitmenlerin de katılımı ile yüz yüze ve web konferans şeklinde interaktif düzende yürütülecek derslerde yeterli katılımın sağlanabilmesi gerekmekte ve program sonunda her adayın İngilizce kısa bir sunum yapması beklenmektedir.
  • Programa ilişkin konuya ilgi duyan ve kariyerinin geri kalan kısmını ağırlıklı olarak bu konuda araştırma ve eğitiminde rol almayı hedefleyen, ülkemizi bu konuda temsil edecek adaylar değerlendirilecektir.
  • Her aday başvuru esnasında neden söz konusu alanda kendini geliştirmek istediğini bu konuda ileriye yönelik hedef ve planlarını belirten bir niyet mektubu yazmalı ve ilan edilen programın tamamına devamsızlık yapmaksızın katılacağı taahhüdünü niyet mektubunda belirtmelidir.  Ayrıca varsa konu ile ilgili bildiri ve yayın listesi mektup sonuna eklenmelidir. Ustalık öğrencileri mazeret bildirerek en fazla bir eğitime katılmayabilir. Birden fazla eğitime katılmayanların durumu YK tarafından görüşülerek katılımlarının devamı veya programdan çıkarılmaları konusu karara bağlanır.

  EĞİTİCİ SEÇİMİ

  Eğitim programı ustalık sınıfı öğrencilerinin, ilgili konuda söz sahibi ulusal ve uluslararası fikir liderlerini de tanımalarını sağlamak amacıyla Türk ve yabancı en fazla 10 eğitici tarafından yürütülecektir. Konu başlığına uygun olarak kendi alanında yetkin hematoloji uzmanı, patolog, genetikçi veya laboratuvar uzmanları eğitici olarak atanabilirler. Eğiticilerin seçimi ve atanması ilgili BAK ve Eğitim Komisyonunun tavsiyesi ile THD YK yetkisindedir. Eğiticilere ücret ya da honorarium ödemesi yapılamaz. Kişisel gelişim, sunum ve iletişim teknikleri eğitimleri THD tarafından anlaşma sağlanan bir profesyonel kurum tarafından hizmet alımı yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

  TOPLANTI PROGRAMI VE SÜRESİ
  Ustalık Sınıfı Eğitim Programı her ay bir hafta sonu (en fazla 6 ay süre ile) yüz yüze, geri kalan zamanda online modüller şeklinde yapılandırılacaktır. Gerektiğinde tarihler THD YK tarafından değiştirilebilir. Yüz yüze eğitim programı 1.5-2 gün (Cumartesi tam gün ve Pazar yarım gün) olacaktır.  Yüz yüze eğitim dışında da öğrenciler THD tarafından kurulan online eğitim platformunda eğitimlerini pekiştireceklerdir. Programın içeriği ve ders sayısı ilgili bilimsel alt komite ve eğitim komisyonunun önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile belirlenecektir. Ustalık öğrencileri söz konusu ustalık okullarında bilimsel eğitim dışında kişisel gelişim, iletişim ve sunum teknikleri konusunda da eğitim alacaklardır.

  EĞİTİM MATERYALİ
  Akademinin konusu ile ilgili tüm sunum ve yayınlar THD Türk Kanbilim (Hematoloji) Akademisi web sayfasına yüklenecektir. Online eğitim aynı web sayfasında yer alan online eğitim sistemi üzerinden yürütülecektir. Öğrenciler E-oylama sistemi ile derslerde ve ders sonrası online sistemde olgu tartışacaklar, online sistem üzerinde ara ve bitirme sınavlarına girecekler, tüm yayın ve sunumlara bu sayfa üzerinden ulaşabileceklerdir. Eğitim programı bitiminde başarılı olan öğrencilere başarı sertifikası verilecektir. Eğitimlerin video kaydı yapılacak ve programın tamamlanmasını takiben THD web sayfasında yer alan online kütüphane üzerinden tüm THD üyelerinin erişimine açılacaktır.

  BURS VE DESTEKLER
  Akademi Programı çerçevesinde yürütülen Ustalık Sınıfı Eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte Ustalık Sınıfı öğrencilerinin eğitim aldıkları konuda bireysel veya topluca, ulusal veya uluslararası toplantılara dinleyici veya konuşmacı olarak katılımları THD YK’nın kararı ile desteklenir. Aynı şekilde, YK kararı ile Ustalık sınıfı öğrencilerinin eğitim aldıkları konu ile ilgili bilgi ve görgü arttırmak, özgün bir konuyu öğrenmek amacıyla kısa süreli (en fazla 1 ay) yurtdışı eğitimleri desteklenir. (Bu destek gidiş geliş uçak ile ulaşım masrafı ve 1000 Amerikan Doları burs bedelini kapsar).
  Ustalık sınıfı mezunları THD’nin düzenlediği ulusal ve uluslararası seminer, okul, kongre ve kurs gibi eğitim faaliyetlerinde eğitmen ve konuşmacı olarak ön planda değerlendirilir.
  Yukarıda anılan destek faaliyetlerle ilgili her türlü karar THD YK yetkisindedir. Koşulların gereğine göre YK yapılan desteklerin miktarı, süresi, içeriği ve yararlanacak kişi sayısını belirlemek ve değiştirmek hakkına sahiptir.

  EĞİTİM YERİ
  Eğitim, THD İktisadi İşletme Merkezi olan Ankara’daki ofis binası toplantı salonunda ya da THD YK’nın belirleyeceği bir yerde yapılacaktır.

  BÜTÇE
  Aday ve eğiticilerin ulaşım ve konaklamaları ile toplantı merkezi giderleri THD tarafından karşılanacaktır. Tüm organizasyon THD tarafından yapılacaktır.

  BİLİMSEL KOMİSYON GÖREVİNİN SONA ERMESİ

  • Görev süresinin tamamlanması (her sınıf bitiminde görev sonlanmış sayılır),
  • Yazılı istifa beyanı
  • Yurt dışı görevi, sağlık sorunu vb zorunlu gerekçelerle kesintisiz bir şekilde bir yılı aşabilecek bir süreyle eğitim faaliyetlerini sürdürülmesinde engel bir durum olduğunun anlaşılması ve belgelenmesi
  • Önceden planlanmış olan veya THD YK tarafından iletilen davetle katılımı gerektiren üç toplantı veya faaliyete mazeretsiz olarak katılmama
  • Dernek üyeliğinin devamına engel olan durumların varlığı

  GÖREV SÜRESİ
  Seçilen bilimsel komisyon üyeleri eğitim programı süresince görev yaparlar. Aynı eğitim programının tekrarı yapılacaksa aynı kurul üyeleri THD YK tarafından tekrar görevlendirebilirler.

  YÜRÜTME
  Bu esasların yerine getirilmesini THD YK denetler. Bu yönetmelik yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olup, yönerge THD YK adına THD Başkanı tarafından yürütülür.